Logo
 • image5.jpg
 • image8.JPG
 • image6.JPG
 • image7.JPG
 • image5.JPG

Falbygdens HVB AB

 • Pris

  Personalresurs per flicka är hög då vi endast tar emot max 6 flickor och har bemanning med minst 2-4 personal dygnet runt (regleras efter insatsbehov). Vårt grundpris per dygn är 4600 kr och regleras utefter behovet av insats, vi anser dock att priset per dygn kanske inte är den rätta p Läs mer...

 • Antal platser/Boendeform

  Vi har totalt 6 platser och tar endast emot flickor i åldern 15-20 år.
  Utöver våra behandlingsplaceringar erbjuder vi också plats för specialistutredning samt akut avlastning.

 • Främmande Språk

  Skolengelska

 • Ramavtal

  Under upphandling

 • Verksamhetsbeskrivning

  Falbygdens HVB hem bedrivs på en lantgård i en vacker omgivning med en ombonad och trevlig hemmiljö. Det känns och ser ut som ett tryggt och harmoniskt hem, inte förknippat med känslan av institution. Vår idé bygger på att använda oss av miljöterapi, professionellt behandlingsarbete och Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Löpande egenkontroll och kvalitetskontroll utförs för att säkerställa att verksamheten håller hög kvalitet och att den inskrivne får rätt insats i behandlingen. Utvärdering görs vid inskrivning, under behandlingstiden samt vid utskrivning. Uppgradering av behandlingsplanen görs ständigt i Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Varje flicka förbereds under behandlingsfasen i att flytta hem till familjen eller till eget boende. Genom nära samverkan med socialtjänst, anhöriga och andra närstående personer för flickan, får hon träning i att känna sig tillrätta i den tilltänkta, framtida miljön. Vistelse-träningen Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Samarbete med närliggande skolor, grundskola och gymnasieskola i Falköping, Skövde och Tidaholm. Samt med Magelungens skola i Jönköping för ungdomar med specifika behov av anpassad studiegång.
  Kursverksamheter arrangeras efter individens behov och önskemål.

 • Sysselsättning

  Vi använder oss utav den miljö som vi bor i och utför de vardagssysslor som ska göras, pedagogiskt tillsammans med vuxna, för att i första hand kontinuerligt följa tider och förstå sammanhanget av nödvändiga göromål. Då vi har djur, mark, byggnader, hushåll att sköta finns alltid en uppgi Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Alla flickor möts individuellt utifrån deras problematik, behov samt ålder och mognad. Flickorna får möjlighet att bygga upp den egna självbilden och stärka den egna identiteten. Arbetssätt och metoder anpassas individuellt utifrån den enskildes förutsättningar och behov. Varje flicka till Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Inskrivning sker genom vår föreståndare eller verksamhetschef. Innan inskrivning genomgås förfarandet tillsammans med uppdragsgivare för att anpassas på bästa sätt för uppdraget. All administration såsom ekonomi, uppskattning av uppdragets längd och vårdplan görs klart innan uppdraget på Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Vi har 2-4 personal dygnet runt, totalt i arbetslaget är vi 12 personal, med olika utbildningar anpassade för målgrupp och behandling. I teamet har vi; behandlingsassistenter, sjuksköterska och sexolog. Vi har kunskap inom MI, TEACCH-metodiken, hästhållning (HUT), friskvård och ADL-trän Läs mer...

 • Konsulter

  Sexolog som har en lång erfarenhet av att arbeta med kvinnor/flickor i utsatta situationer, har även utbildning inom anatomi och psykologi. VERKSTAN-för dialog & samspel; arbetar med familjebehandling & handledning samt utför specialistutredningar som är diagnosgrundande. Verkstan ha Läs mer...

 • Handledning

  Föreståndare handleder personalen samt även ungdomen fortlöpande. Extern handledning var 6:e vecka med konsult/ socionom med inriktning "organisation och ledarskap", som har bred erfarenhet från olika inriktningar inom HVB verksamheter bl.a. missbruksproblematik och neuropsykiatriska funk Läs mer...

 • Samverkan

  Vi har ett nära samarbete med socialtjänst, flickan med dess anhöriga och närstående samt fortlöpande uppföljning- och behandlings-konferenser. Nätverksarbete med externa aktörer som BUP, skola, primärvård, polis, nämnder, m.m. och flickans naturliga nätverk efter behov och förutsättning Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Kvalitet- och miljö-arbetet utgår från socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 Kvalitetssystemet omfattar hela verksamheten och berör alla aktiviteter som påverkar en produkts/tjänsts kvalitet. För att styra verksamhe Läs mer...

 • Fortbildning

  Personalen får kompetensutveckling i sitt arbete för att kunna kvalitetssäkra den vård, omsorg, behandling och verksamhet som vi bedriver.

 • Kommunikation/Avstånd

  Boendet har ca 1 mil in till Falköpings centrum, 3,5 mil till Skövde och 1,5 mil till Tidaholm.
  Det går skolbussar ca 150 m från boendet och vi har eget fordon för skjutsning etc.

 • Referenser

  Jönköpings kommun/handläggare Anneli Ehrenflod 079-076 46 44
  Borås stad/ Karl-Åke Claesson 033-35 51 33
  Karlskrona kommun/ Ida Öberg 0455-30 53 03
  Verkstan / familjebeh., neuropsykriatri Berit Isaksson 070-398 29 26 & Lars-Åke Burge 072-744 19 59

Falbygdens HVB AB

 • Stora Skattegården 4
  521 91 Falköping
  0515-644083
 • forestandare@fhvb.se
  www.fhvb.se
 • Org-nr: 559052-9029
 • Kontaktperson
 • Helena Träff
  070 - 1991377
  helena@fhvb.se
 • Magnus Ohlson
  0515-64 40 83
  forestandare@fhvb.se
 • Flickor 15-18 år
 • Kvinnor 18-20 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Borderline

Dokument (2)

Senast uppdaterad: 2018-04-13
Falbygdens HVB AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida