Logo
 • image1.jpg

Stiftelsen Credo

 • Pris

  Dygnspriserna varierar beroende på om uppdragsgivaren och Credo har ett pågående ramavtal eller ej, svårighetsgraden av placeringen osv. Många olika faktorer kan spela in i dygnspriset om ramavtal inte finns.

 • Antal platser/Boendeform

  Stiftelsen Credo bedriver konsulentstödd familjehemsvård. Vi har ca 70 utredda familjehem i Sverige, med möjlighet till drygt 50 aktiva platser, för placering av barn och ungdom, vuxna och familjer med psykosociala problem med eller utan missbruk, kriminalitet samt varierande grad av psyki Läs mer...

 • Främmande Språk

  De språk som finns representerade i Credos familjehem är arabiska, dari, engelska, filippinska, finska, franska, kirundi, kurdiska, persiska, polska, spanska, swahili och turkiska.

 • Ramavtal

  Credo har ramavtal med 93 kommuner samt Kriminalvården.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Stiftelsen Credo är en allmännyttig, icke vinstutdelande verksamhet som är politiskt och religiöst obunden. Verksamheten startade 1990 på initiativ av Socialdepartementet, Socialstyrelsen och Kriminalvårdsstyrelsen och grundare är Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk (RFMA). St Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Credo bedriver internt regelbunden uppföljning av familjehemmens upplevelse av/uppfattning om hur Credo fullföljt sitt uppdrag: vid varje avslutad placering får familjehemmet ett utvärderingsformulär att fylla i och lämna till konsulent. Utvärderingsrapporter av uppdragsgivarnas upplevels Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Eftervård kan erbjudas och anpassas utifrån den placerades behov och uppdragsgivarens önskemål.

 • Skola/Kursverksamhet

  Lokala resurser i familjehemmets närhet nyttjas. Familjehemmets arbete med den placerade utgår ifrån den placerades vård- och genomförandeplan (socialtjänsten)/behandlingsplan (kontraktsvård/Kriminalvården).

 • Sysselsättning

  Planeras utifrån klientens behov och förutsättningar. Familjehemmets arbete med den placerade utgår ifrån den placerades vård- och genomförandeplan (socialtjänsten)/behandlingsplan (kontraktsvård/Kriminalvården).

 • Behandling/Insatslängd

  Placering/behandling pågår enligt uppdragsgivares planering. Längden varierar mellan olika placeringar.

 • Inskrivningsförfarande

  Ansökan inkommer till Credo från kommunernas socialtjänst/Kriminalvården.
  Intervju och besök i familjehemmet. Därefter tecknas familjevårdsavtal med ansvarig myndighet/uppdragsgivaren.

 • Organisation/Personal

  Stiftelsen Credo är en icke vinstdrivande stiftelse som är politiskt och religiöst obunden. Verksamheten startade 1990 och skall enligt stadgarna främja och bedriva konsulentstödd familjehemsvård för barn, ungdomar och vuxna. Sju familjevårdskonsulenter (tre i Lund och fyra i Stockholm Läs mer...

 • Konsulter

  Externa resurser tas in vid behov. Vi har ett samarbete med S:t Lukas stiftelsen för terapeutiska insatser samt med Bräcke diakoni för viss medicinsk behandling samt utredning i olika form. Resurserna finns tillgängliga över hela landet.

 • Handledning

  Handledning till familjehemmen innebär personligt stöd av konsulenten. Credos konsulenter handleder, stöttar och hjälper familjehemmet under regelbundna besök, telefonsamtal och uppföljningssamtal. Handledningen utgör ett stöd för familjehemmen utifrån uppdraget (baserat på upprättad vård- Läs mer...

 • Samverkan

  En av de viktigaste grundstenarna i den konsulentstödda familjevården är samverkan mellan klient - nätverk - familjehem - ansvarig handläggare/uppdragsgivare samt Credo.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Då Credo har ambitionen att vara en lärande organisation pågår ett ständigt kvalitets- och miljöarbete. Detta kan man läsa mer om i Stiftelsen Credos ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (som Ni återfinner under rubriken Dokument i högerspalten). Stiftelsen beviljar medel till Läs mer...

 • Fortbildning

  Utbildning till befintliga familjehem sker regelbundet, men vid minst fyra tillfällen per år. Innehållet i utbildningstillfällena är ämnen som är aktuella och angelägna för familjehemmen. Utbildningen kan vara en del av samtal med och handledningen till familjehemmet. Tematiska utbildninga Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Familjehemmen är lokaliserade främst i södra Sverige och i Mälardalen. Kontoren är belägna i Lund och i Stockholm. Stockholmskontoret fungerar som huvudkontor. Familjehemmen är belägna som längst två timmar från något av Credos respektive kontor.

Stiftelsen Credo

 • Västmannagatan 10
  111 24 Stockholm
  08-402 54 70
 • info@credo.se
  www.credo.se
 • Org-nr: 802015-1224
 • Kontaktperson
 • Maria Åberg
  070-481 16 22
  maria.aberg@credo.se
 • Pojkar 0-18 år
 • Flickor år-
 • Män år-
 • Kvinnor år-
 • Mamma/Barn år-
 • Pappa/Barn år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Demens
 • Fysiska funktionshinder
 • Konvalescens
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Par år-
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni

Dokument (2)

Senast uppdaterad: 2017-08-03
Stiftelsen Credo

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida