Logo
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image2.jpg

Attendo Ungbo Holmsund

 • Pris

  Cirka 1550 kr/dygn om ramavtal finns. Priserna inkluderar tjugo timmar kvalificerad coach i månaden. Det finns möjlighet till extra coach timmar.

 • Antal platser/Boendeform

  11 platser i stödboendet och 10 platser i träningslägenheter.

 • Främmande Språk

  Engelska, tyska, tigrinja och spanska.

 • Ramavtal

  Umeå, Vindeln, Vännäs, Robertsfors, Nordmaling och Tierp

 • Verksamhetsbeskrivning

  Ungbo Holmsund är ett stödboende med IVO tillstånd för unga vuxna (16-20 år) som är i tillfälligt behov av bostad, tillsyn eller social träning. vårt mål är att våra ungdomar skall bli självständiga och detta uppnås genom personalens engagemang, kompetens och omtanke. På Ungbo Holmsund bor Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi arbetar ständigt med att följa upp den boendens mål och delmål genom att skriva månadsrapporter utifrån genomförandeplanen. Vi genomför årligen en brukar- och kundundersökning. Vi upprättar riskanalyser utifrån den boendes behov och riskbedömningar utifrån arbetsmiljön minst var sjätte Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Eftervårdsinsatser utformas efter den enskildes behov och möjligheter. Attendo IOF har ett brett spektrum av eftervårdsinsatser att erbjuda. Det vanligaste är att flytta till en av våra träningslägenheter. Kvalificerat coach kan också stötta den unge / vuxne i att söka ett andrahand- ell Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi arbetar nära med skola och praktikplatser för att säkerställa närvaro och utveckling.

 • Sysselsättning

  Vi förväntar oss att alla boende har någon form av sysselsättning och under fas två jobbar vi med att hitta praktikplats eller skola som passar ungdomens behov, önskemål och förmåga.

 • Behandling/Insatslängd

  Varje boende har en egen individuell plan för insatsens längd. Den genomsnittliga boendetiden är drygt ett år på stödboende och ungefär ett år i träningslägenhet men detta är individuellt anpassat och diskuteras löpande med handläggare. Uppsägningstid två veckor.

 • Inskrivningsförfarande

  Inskrivning sker efter att lämplighetsbedömning genomförts av verksamhetschef har skett tillsammans med handläggare. Vid inskrivningstillfället går vi bla. igenom boendets regler tillsammans med ungdomen och ger svar på eventuella frågor.

 • Organisation/Personal

  Verksamheten har bedrivits sedan 2010. På Ungbo Holmsund arbetar en verksamhetschef, samordnare samt boendestödjare, behandlingsassistenter och behandlingspedagoger. Vi har flera kvalificerade coacher beroende på hur många uppdrag vi har. Det arbetar både kvinnor och män i verksamheten. Un Läs mer...

 • Konsulter

  Vid behov av psykologsamtal använder Ungbo Holmsund Citypsykologen i Umeå samt Andersson Kvarnbrink AB.

 • Handledning

  Samtlig personal inom Ungbo Holmsund har gemensam handledning på 1,5 timme/månad. Den externa handledaren är är legitimerad psykolog och psykoterapeut.
  Om behov uppstår finns också utrymme för enskild handledning.

 • Samverkan

  Verksamheten önskar en kontinuerlig kontakt med Socialtjänsten i form av uppföljande möten samt telefonkontakt vid behov. Verksamheten har även samverkan med skolor i Umeå, ungdomspolisen i Umeå, sjukvården i Holmsund, psykiatrin och föreningslivet. vi samverkar även med andra verksamheter Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Med hjälp av kvalitetstermometern kan vi ta tempen på kvaliteten i verksamheten vid en viss tidpunkt vilket ger oss värdefull information om vad som fungerar bra och vad vi kan behöva förbättra. Resultaten i kvalitetstermometern sammanställs månadsvis för verksamheten såväl som för hela fö Läs mer...

 • Fortbildning

  Kompetensutveckling sker kontinuerligt för personalen i form av kurser, utbildningar och konferenser. De som inte har MI, motiverande intervju ska få två dagars utbildning. Personal har även under 2018 utbildats inom rePULSE. Attendo IOF har en aktiv omvärldsbevakning och följer noggrant d Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Ungbo Holmsund ligger beläget ca 1,2 mil utanför Umeå med goda bussförbindelser. Verksamhetens träningslägenheter är belägna i Umeå.

 • Referenser

  Thomas Dahlberg, Nordmalings Kommun, 0930-14048
  Sara Björklund, Umeå kommun, 090-161000

 • Övrigt

  Inom verksamheten kan vi erbjuda olika typer av öppenvårdsinsatser, kontakt Charlotte Linder, tel 072-530 98 89
  charlotte.linder@attendo.se
  Vi har lång erfarenhet av missbruksbehandling och samsjuklighet.

Attendo Ungbo Holmsund

 • Pojkar 16-18 år
 • Flickor 16-18 år
 • Män 18-20 år
 • Kvinnor 18-20 år
 • Mamma/Barn 16-65 år
 • Pappa/Barn 16-65 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Personlighetsstörningar
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor 16-65 år
 • Borderline
 • Par 18-65 år
 • Psykisk utvecklingsstörning
Senast uppdaterad: 2018-05-30
Attendo Ungbo Holmsund

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida