Logo
 • image2.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image5.jpg
 • image6.jpg
 • image7.jpg

Attendo Ungbo Umeå

 • Pris

  Pris enligt ram- eller individavtal. Priserna inkluderar inredd lägenhet i hyreshus, personal dygnet runt, kontaktperson samt drogscreening (vid behov). Vid behov av utökat stöd tex psykologsamtal, skyddsutredning, neuropsykiatriskutredning eller omsorgsbedömning tillkommer kostnad.

 • Antal platser/Boendeform

  7 platser i stödboende samt 3 platser i träningslägenhet i centrala Umeå.

 • Främmande Språk

  Engelska. Tolktjänst finns att tillgå.

 • Ramavtal

  SKL 10354-71 Stödboende 2017
  Omsorgs-, tränings- och skyddsboende
  20208

 • Verksamhetsbeskrivning

  Ungbo är ett förstärkt stödboende med IVO-tillstånd för unga vuxna 16-20 år som är i behov av tillsyn och stöd utifrån SoL eller LVU. Det förstärkta stödet kan bestå av tex neuropsykiatriska utredningar, ridterapi eller stödsamtal med psykolog. Ungbo Umeå har även erfarenhet av arbete Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi arbetar ständigt med att följa upp genomförandeplanen och dess mål/delmål och skickar månadsrapporter till uppdragsgivaren. Även riskbedömningar och händelserapportering sker löpande. Genomförandeplanen uppdateras minst var sjätte månad eller vid ändring i ungdomens planering. Attendo Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Attendo IOF har ett brett spektrum av eftervårdsinsatser att erbjuda och utformas efter den enskildes behov och möjligheter. Även här kan etablerad kontakter med tex psykolog fortsätta och den boende träffar samma kontaktperson som på Ungbo. Det vanligaste är att flytta till en av våra tr Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi arbetar nära med aktuell skola för att följa upp närvaro samt utveckling. Målet är att skolgången skall fungera och vara anpassad för den unges behov. Samtycke från vårdnadshavare är därför viktigt. Vid behov kan personal vara behjälplig med väckning, påminnelser samt föräldramöten och Läs mer...

 • Sysselsättning

  När skolgång ej är aktuell skall den unge anmälas till arbetsförmedling och komma in på praktik. Val av praktik grundar sig i den unges intressen för att det skall bli hållbart. Även här är personal behjälplig med transport, utrustning och stöd.

 • Behandling/Insatslängd

  Varje boende har en egen individuell plan för insatsens längd. Den genomsnittliga boendetiden är drygt ett år på stödboende och ungefär ett år i träningslägenhet men detta är individuellt anpassat och diskuteras löpande med handläggare. Uppsägningstid två veckor.

 • Inskrivningsförfarande

  Uppdragsgivare kontaktar ansvarig verksamhetschef på Ungbo som gör en grundlig lämplighetsbedömning. Målet är att skapa en fungerande placering som ej är skadlig för den unge, personal eller andra boende. Om placeringen ej känns lämplig kan verksamhetschef stötta uppdragsgivare i kontakt m Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Verksamheten har bedrivits sedan 2010. På Ungbo arbetar en verksamhetschef, boendestödjare, behandlingsassistenter och behandlingspedagoger. Det arbetar både kvinnor och män i verksamheten med olika utbildningsnivå och bakgrund, detta ser vi som en stor fördel då man behöver olika personer Läs mer...

 • Konsulter

  Vid behov av psykologsamtal eller utredningar använder Ungbo Citypsykologen samt Umeå Test Center.
  För de boende som använder ridterapi samverkar vi med Englunds ridterapi i Umeå.

 • Handledning

  Samtlig personal inom Ungbo Umeå har gemensam handledning på 1,5 timme/månad. Den externa handledaren är utbildad för grupp samt har mer än 30 års erfarenhet av barn och unga med NPF samt skola. Om behov uppstår finns också utrymme för enskild handledning. Vid behov kan handledare bytas ut Läs mer...

 • Samverkan

  Verksamheten önskar en kontinuerlig kontakt med Socialtjänsten i form av uppföljande möten samt telefonkontakt vid behov. Verksamheten har även samverkan med skolor, ungdomspolis, landsting och övriga aktörer med samma målgrupp. Vi samverkar även med andra verksamheter inom Attendo för att Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Med hjälp av kvalitetstermometern kan vi ta tempen på kvaliteten i verksamheten vid en viss tidpunkt vilket ger oss värdefull information om vad som fungerar bra och vad vi kan behöva förbättra. Resultaten i kvalitetstermometern sammanställs månadsvis för verksamheten såväl som för hela fö Läs mer...

 • Fortbildning

  Kompetensutveckling sker kontinuerligt för personalen i form av kurser, webutbildningar och konferenser. Även här är rätt handledare viktig och väljs utifrån de problemområden som personalgruppen upplever sig behöva kompetensutveckling inom.

 • Kommunikation/Avstånd

  Ungbo är centralt beläget i stadsdelen Haga med gångavstånd till centrum och samtliga bussförbindelser men även tåg. Om man bedömer att sysselsättning ligger utanför gångavstånd ordnar Ungbo med busskort.

 • Referenser

  Finns att tillgå, kontakta verksamhetschef för uppgifter.

Attendo Ungbo Umeå

 • Pojkar 16-18 år
 • Flickor 16-18 år
 • Män 18-20 år
 • Kvinnor 18-20 år
 • Mamma/Barn 16-20 år
 • Pappa/Barn 16-20 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor 16-20 år
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Par 16-20 år
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
 • Riskbruk

Dokument (2)

Senast uppdaterad: 2022-08-10
Attendo Ungbo Umeå

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida