Familjehuset i Hörby, VoB Syd AB

 • Antal platser/Boendeform

  24

 • Främmande Språk

  Tyska, engelska, ungerska, polska och teckenspråk.

 • Ramavtal

  Kommunerna i Skåne, Kronoberg och Halland (ej Kungsbacka kommun).

 • Verksamhetsbeskrivning

  Utredningsförfarandet vilar på miljöterapeutisk grund och utlåtanden följer strukturen i BBIC med särskilt fokus på barnets tidiga anknytning. I utredningsarbetet används bland annat observations- och skattningsinstrument samt intervjuer. Utrednings- och behandlingsarbetet är evidensbasera Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Efter varje placering skickas en enkät till socialtjänsten för utvärdering av insatsen. Dessa sammanställs varje år för att utveckla verksamheten. Samtliga inskrivna över 8 år erbjuds att besvara en enkät vid utflytt. Klientnöjdhetsenkäten följs upp regelbundet och sammanställs årsvis.

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussning görs upp med socialtjänsten och eftervård erbjuds vid behov. När ett barn ska placeras i familjehem görs en planering för inskolning upp tillsammans med socialtjänst och familjehem.

 • Skola/Kursverksamhet

  Skolpliktiga barn ges möjlighet att gå kvar i sin gamla skola om den är inom rimligt pendlingsavstånd. Annars finns möjlighet till skolgång i Hörby kommun.

 • Sysselsättning

  Då huvuddelen av våra uppdrag är utredningar erbjuds främst utflykter och kortare aktiviteter som en del i utredningsarbetet. Runt Familjehuset finns det stora möjligheter till naturupplevelser och uteaktiviteter såsom Skånes djurpark och Fulltofta naturområde.

 • Behandling/Insatslängd

  Insatsernas längd varierar beroende på uppdrag från socialtjänsten. De vanligast förekommande placeringarna är mellan 8-12 veckor.

 • Inskrivningsförfarande

  Familjehuset tar emot både akuta och planerade uppdrag. Ansökan om plats direkt till verksamhetschef eller biträdande verksamhetschef, tel 0415-38 63 00.

 • Organisation/Personal

  Familjehuset har två familjeavdelningar, var av en avdelning tar emot familjer med barn 0-3 år och kvinnor i slutet av graviditeten. Den andra avdelningen tar emot familjer med barn upp till 12 år. Båda avdelningarna tar emot placering för utredning, behandling, skydd och stöd. Personal Läs mer...

 • Konsulter

  Familjehuset i Hörby har tillgång till psykologtjänster.

 • Handledning

  Personalen har extern handledning var annan vecka i sina arbetsgrupper. Handledningen är processinriktad.

 • Samverkan

  Familjehuset är angelägna om ett nära samarbete med socialtjänsten och föredrar konferenser varannan vecka under placeringen. Det är viktigt att socialtjänsten är delaktig och välinformerad under hela placeringstiden.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Certifierat enligt ISO 9001 sedan 2006.
  Regelbundet sker även extern utvärdering genom SSIL, Skandinavisk sjukvårdsinformation. Ansvarig handläggare intervjuas och utvärderar placeringen.

 • Fortbildning

  Det genomförs fortlöpande fortbildning och aktuellt är utbildning i anknytningsteori och miljöterapi för samtlig personal.

 • Kommunikation/Avstånd

  Hörby ligger mitt i Skåne och har goda bussförbindelser med Lund, Kristianstad och Höör. I Höör finns tågstation med goda förbindelser till hela Skåne. Närmaste flygplats är Sturup utanför Malmö och Kristianstads airport utanför Kristianstad.

 • Övrigt

  VoB Syd är ett offentligt bolag som indirekt ägs av kommunerna i Skåne och Kronobergs län. Inom VoB Syd finns det flera andra verksamheter. - Familjehuset i Alvesta - akut-, utrednings- och behandlingsenhet för föräldrar, barn och tonåringar - Högelid i Alvesta - akut-, utrednings- Läs mer...

Familjehuset i Hörby, VoB Syd AB

 • Pojkar 0-12 år
 • Flickor 0-12 år
 • Mamma/Barn år-
 • Pappa/Barn år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Psykisk problematik
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Asylärenden/flyktingproblematik
Senast uppdaterad: 2018-05-17
Familjehuset i Hörby, VoB Syd AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida