Logo
 • image5.jpg
 • image2.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image1.jpg

Sida vid Sida

 • Pris

  Enligt ramavtal eller lämnas vid förfrågan för specifik verksamhet och insats

 • Antal platser/Boendeform

  Sida vid Sida har specialiserat sig på sociala boendelösningar med individuellt anpassad vård och stöd. Vi har ett stort utbud av olika verksamheter för olika målgrupper och kan oftast hitta den perfekta matchningen. Vi kan erbjuda en hel vårdkedja från speciallösningar, specialiserade HVB Läs mer...

 • Främmande Språk

  Engelska, Franska, Spanska, Tyska, Persiska, Arabiska, Kurdiska, Dari, Pashto, Somaliska och Serbokroatiska.

 • Ramavtal

  Vi har ramavtal med över 150 kommuner

 • Verksamhetsbeskrivning

  För varje barn eller ungdom som vi arbetar med försöker vi att hitta den idealiska boendelösningen och sedan tillsätta det stöd och/eller den behandling som den unge behöver för att kunna växa till en självständig individ. Vi är en helhetsleverantör som kan erbjuda en mångfald boendelösnin Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Sida vid Sida använder sig av uppföljnings- och utvärderingssystemet DUS (DisNic:s Uppföljnings- och utvärderingsSystem). DUS är uppbyggt utifrån aktuell forskning, barnkonventionen, BBiC och ADAD. Genom att löpande följa upp den enskildes vård och behandlingsprogression och efter avslutad Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Varje eftervårdsuppdrag utformas efter individuella behov för att ge den unge bästa tänkbara förutsättningar för att bli självständigt med en upplevelse av livskvalitet. Stödet kan innehålla boende, struktur och stöd i vardagen, enskild terapi, coaching , fritidsaktiviteter, praktik och/el Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Sida vid Sida har upprättat ett gott samarbete med ett stort antal regionala skolor för att kunna vara behjälpliga med att skapa en optimal utbildningsplan för den unge.

 • Sysselsättning

  Sida vid Sidas verksamheter är geografiskt belägna på ett sådant sätt att det finns ett stort utbud av olika former av fritidsaktiviteter för den unge att välja på i närområdet.

 • Behandling/Insatslängd

  Den vård- och behandlingsplan som den unge erhåller utformas alltid tillsammans med socialtjänsten och den unge. Insatslängden är således avhängig vilka vårdinsatser som beslutas om.

 • Inskrivningsförfarande

  Kontakta våra placeringssamordnare

  Jour- och familjehem
  Sonya Krzyzanski
  073-250 97 25
  sonya.krzyzanski@sidavidsida.nu

  HVB, stödboende, träningslägenhet, skyddat boende, öppenvård
  Amela Cerimagic
  073-250 97 02
  amela.cerimagic@sidavidsida.nu

 • Organisation/Personal

  Sida vid Sida är ett värdegrundsbaserat företag. Vi anser att varje människa har rätt till vård och stöd med god kvalitet. Vård och behandling ska bedrivas av kvalitetssäkrade verksamheter och med personal som har kunskap, erfarenhet och hjärtat på rätt ställe. Sida vid Sida ställer krav p Läs mer...

 • Konsulter

  Sida vid Sida har ett gott samarbete med andra verksamheter i branschen förutsatt att även de lever upp till de kvalitetskrav som vi ställer på våra samarbetspartners. Genom ett prestigelöst och lösningsfokuserat förhållningssätt har vi alltid den unges bästa i fokus och kan oftast bistå v Läs mer...

 • Handledning

  Sida vid Sidas alla medarbetare, även inkluderat våra jour- och familjehem erhåller regelbunden handledning. Handledningen är uppdelad i 4 olika typer, processhandledning, ärendehandledning, jourhandledning och krishantering. Processhandledningen är alltid extern och l leds av handledare Läs mer...

 • Samverkan

  För oss är det elementärt att skapa goda samarbetsallianser med våra uppdragsgivare. Vi förutsätter att uppdragsgivaren finns närvarande vid de regelbundna uppföljningsmötena under placeringstiden och är delaktiga i utvärderingen efter fullföljd behandling. För oss är det av största vikt a Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  För att säkerställa kvaliteten på våra tjänster, behandlingsinsatser och att våra kunder är nöjda med det arbete vi utför genomför vi systematiska uppföljningar och utvärdering enligt DUS. Vidare arbetar alla medarbetare i enlighet med företagets ledningssystem för systematiskt kvalitetsar Läs mer...

 • Fortbildning

  Sida vid Sida anser att det är av största vikt att medarbetarna har adekvat utbildning och den kompetens som krävs för att kunna arbeta med den specifika målgruppen vid de olika verksamheterna och har därför utformat ett kompetenssäkringssystem. Systemet garanterar en rättighet för de anst Läs mer...

 • Referenser

  För referenser avseende våra olika verksamheter eller för företaget som helhet, kontakta vårt huvudkontor 073 - 3250 97 00.

Sida vid Sida

 • Sandelsgatan 12
  115 34 Stockholm
  vxl. 073-2509700
 • info@sidavidsida.se
  www.sidavidsida.se
 • Org-nr: 556961-5320
 • Kontaktperson
 • Amela Cerimagic
  073-2509702
  amela.cerimagic@sidavidsida.se
 • Zead Behnan
  073-2509713
  zead.behnan@sidavidsida.se
 • Pojkar 0-20 år
 • Flickor 0-19 år
 • Män 21-25 år
 • Kvinnor 21-25 år
 • Mamma/Barn år-
 • Pappa/Barn år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Fysiska funktionshinder
 • Par 18-25 år
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2021-10-20
Sida vid Sida

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida