Logo
 • image1.JPG
 • image2.JPG
 • image3.JPG

Alternatus AB – Familia

 • Pris

  Individens behov av insatser, stöd och tillsyn avgör pris. Från 750 kr till 4900kr/dygn.

 • Antal platser/Boendeform

  Jourhem, familjehem och behandlingsfamiljer.

 • Ramavtal

  Vi har ramavtal med flertal kommuner, genom bl.a. SKL ramavtal för konsulentstödd familjehemsvård.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Alternatus Familia AB har tillstånd att bedriva konsulentstödd familjehemsverksamhet. Vi erbjuder jourhem, familjehem och/eller behandlingsfamiljer. Insatserna anpassas efter individens behov och vi kan tillgodose insatser för individen genom ett mobilt behandlingsteam. Vi kan också erbjud Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Uppföljning av verksamhetens resultat sker på flera olika sätt och inkluderar både individen, föräldrar/vårdnadshavare, uppdragsgivare etc. I samtliga verksamheter finns ett välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete vilket exempelvis inkluderar egenkontroll, riskanalys och uppföljning.

 • Utslussning/Eftervård

  Vi har stora möjligheter att erbjuda individen hela vårdkedjan. All vård skräddarsys efter individens behov och resurser.

 • Skola/Kursverksamhet

  Skola erbjuds alltid med målet att den ska komma igång så snart det bara är möjligt. Vi kan i hög utsträckning erbjuda annan sysselsättning i form av praktikplatser.

 • Sysselsättning

  En fungerande fritid utgör en betydande skyddsfaktor. I behandlingen ingår det för ungdomen att hitta en sysselsättning, vi stöder och uppmuntrar ungdomen så intresset blir konstant.

 • Behandling/Insatslängd

  Individuell

 • Inskrivningsförfarande

  Önskvärt är alltid att inskrivning föregås av studiebesök hos familjen men vid behov kan vi ta emot akut.

 • Organisation/Personal

  Initiativtagarna till Alternatus har en mångårig erfarenhet av socialt arbete från såväl HVB verksamhet som familjehemsvård samt omfattande utbildning/erfarenhet av KBT. Inom organisationen finns stödfunktioner som syftar till att ge driften erfoderligt stöd - både i särskilda ärenden och Läs mer...

 • Konsulter

  Alternatus har samverkansavtal med allmänläkare, psykiatriker och psykologer. Alternatus kan erbjuda utredningar och enskilda behandlingsinsatser.

 • Handledning

  Chef och konsulenter får handledning 3 tim/månad.

 • Samverkan

  Vi ser att en tydlig och regelbunden dialog med socialtjänsten är nödvändig för att kunna genomföra vårt uppdrag. Frekvensen bedöms utifrån vårdbehovet tillsammans med socialtjänsten. Vi rapporterar alltid minst en gång/månad enligt särskilt BBIC anpassat underlag. Vi har stor erfarenhet Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Verksamheten har ett välutvecklat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete med utgångspunkt från kraven i SOSFS 2011:9. Ledningssystemet inkluderar samtliga lokala rutiner som ska möjliggöra/frigöra tid och resurser för behandlingsarbetet och genom tydliga rutiner för avvikelser, eg Läs mer...

 • Fortbildning

  Varje medarbetare har en individuell kompetensutvecklingsplan. Varje år gör vi särskilda satsningar för att stärka organisationens utbildningsnivå och följa ny forskning etc.

 • Kommunikation/Avstånd

  Våra familjehem finns över stora delar av Sverige, men med fokus på trakterna kring Västmanland, Uppsala, Gävleborg, Dalarna etc.

 • Referenser

  Lämnas på begäran.

 • Övrigt

  Vi är medlemmar i Vårdföretagarna. Vi arbetar också med utbildning i KBT och med lednings- och organisationsutveckling inom vård, omsorg och social verksamhet. Fax 018-8880700

Alternatus AB – Familia

 • Pojkar 1-20 år
 • Flickor 1-20 år
 • Män år-
 • Kvinnor år-
 • Mamma/Barn år-
 • Pappa/Barn år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Par år-
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2020-06-01
Alternatus AB – Familia

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida