Logo
 • 1.png

MittHem i Bergslagen AB

 • Pris

  2500 kr/dygn i grundersättning

 • Antal platser/Boendeform

  9 platser i Korttidsboendet Gästvillan + 5 platser (lägenheter) för växelvård och utslussning

 • Främmande Språk

  Engelska

 • Ramavtal

  Region Skåne

 • Verksamhetsbeskrivning

  MittHem har sitt säte i Gyttorp utanför Nora. Vår verksamhet vänder sig till personer från 25- 55 år med psykiskt funktionshinder som har behov av korttidsboende- eller växelvårdsboende enligt Sol 7.1.3. och 7.1.2. Via palceringsformerna HSL, LSS, SOL, LRV eller LPT. Finns behov av psyki Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  För att skapa en djupare förståelse av klienternas förmågor, och oförmågor kommer s.k. SMART-mål-teknik att användas i den dagliga verksamheten: dvs. Med tydliga mål ökar möjligheten till positiva förändringar under förutsättning att målen är ställda utifrån den nivå som personen befinner Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussning Ett av syftena med en placering på ett korttidsboende är att förberedas återanpassning in i samhället igen och att genom en lyckad utslussning minimera riskerna för klienten ska återfalla i exempelvis dåligt psykiskt mående eller missbruk. Så snart vi på MittHem anser att e Läs mer...

 • Sysselsättning

  MittHem anpassar alltid vården utifrån varje enskild person, det innebär att alla får göra sin individuella vårdplan (IVP) i början av sin vistelse. Målet är att alla ska nå dit de själva vill, på sitt eget vis. I veckorna följer vi de uppsatta veckoscheman som har gjorts, de kan t.ex. inn Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Upp till 12 månader samt möjlighet till fortsatt "växelvård"

 • Inskrivningsförfarande

  I det initiala skedet innan en inskrivning så har betalningsansvarig, patient eller någon annan relevant person tagit kontakt med MittHem. Efter den första kontakten så anser att det är viktigt att som eventuellt ny patient få möjlighet att själv få skapa sig en åsikt över vad vi erbjuder Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Yrkeskategorier hos MittHem består av rehabiliteringsassistenter, beteendevetare, socionom, läkare, psykoterapeut, sjuksköterska. Vi samarbetar också med olika former av konsulterande professioner utifrån behovet hos klienten.

 • Konsulter

  MittHem erbjuder möjligheten till psykiatriker, psykolog, KBT/alkohol-och drogterapeuter, alla är anslutna till verksamheten.

 • Handledning

  Personalhandledning genomförs i såväl vård- och omsorgsperspektiv, som i ett organisations- och verksamhetsperspektiv. Vård- och omsorgshandledning bör vara minst en gång i månaden, med en legitimerad psykolog.

 • Samverkan

  MittHem strävar efter en hög grad av samverkan och samarbete med socialtjänsten. Det betyder att vi kontaktar via telefon och mail vid olika förändringar under vårdtiden. Vi skriver även månads- och slutrapporter. Vad vi förväntar oss av socialtjänsten är en konkret målsättning med kliente Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9 innehållande verksamhetens processer och rutiner finns. Vi kommer så småningom att söka om certifiering. Mer information ges vid förfrågan. Beskrivning Miljöprocess- MittHem MittHem lägger stor vikt vid miljömedvetenhet. Vi anser att den stör Läs mer...

 • Fortbildning

  Personal på MittHem har olika former av individuella processer och ansvarsområden. På så sätt så får personal vidareutbildning efter behov. Samt så erbjuds all personal en intern- och externutbildning i våra metoder och arbetssätt.

 • Kommunikation/Avstånd

  Tre mil utanför Örebro. Ca. fem km utanför Nora. Goda kommunikationsmöjligheter med buss, tåg och bil.

 • Referenser

  Lämnas vid förfrågan

MittHem i Bergslagen AB

 • Hälleforsvägen 12
  713 72 Gyttorp
  073-633 12 11, 073-633 12 10
 • info@mitthem.org
  www.mitthem.org
 • Org-nr: 556985-5215
 • Kontaktperson
 • Stefan Holmqvist
  073-633 12 10
  stefan@mitthem.org
 • Helena Lingmar
  073-633 12 15
  helena@mitthem.org
 • Män 25-55 år
 • Kvinnor 25-55 år
 • Sociala problem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Borderline
 • Demens
 • Fysiska funktionshinder
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2019-10-10
MittHem i Bergslagen AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida