Logo

Viver AB

 • Pris

  Prisexempel: Kvalificerat stödboende i lägenhet: från1300kr/dygn. Kvalificerat familjestödboende: från 1300kr/dygn. Familjehem: från 1500kr/dygn. Jourhem: från 1500kr/dygn. Öppenvårdsinsatser: Individuellt anpassade priser efter insats. Kvalificerat kontaktmannaskap: från 550 kr/ Läs mer...

 • Antal platser/Boendeform

  Kvalificerat stödboende, 21 platser.
  Stödboende för barn och unga mellan 16-20 år, 21 platser.
  Skyddat boende för enskilda och familjer.
  Kvalificerat familjestödboende, 30 platser.
  Familjehem, 50 platser.
  Jourhem, 30 platser.
  Öppenvårdsinsatser

 • Främmande Språk

  Svenska, engelska, tigrinja, franska, arabiska, finska, samt tolk vid behov.

 • Ramavtal

  Stödboende med SKL Stödboende 2017. Ramavtal med 78 kommuner.
  SKL ramavtal för konsulentstödda familjehemsplaceringar.
  Individuella avtal för varje kommun.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vi tror på människan och sammanhangets betydelse för personlig utveckling. Vi vill vara ett sammanhang som ger hopp, stöd och möjlighet till personlig utveckling, oavsett hur livet ser ut. Miljöterapeutiska inslag och salutogent förhållningssätt med den enskilde människan i fokus är en Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Avstämningssamtal med behandlingsansvarig för att följa upp den enskildes upplevelse av stödets innehåll och kvalitet. Självskattning i samband med placering för ett antal livsområden. Skattningen upprepas sedan under placeringstiden. Alla resultat dokumenteras och bearbetas statistisk Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Struktur enligt Vivers ledningssystem: 1. Status för individuella mål enligt genomförandeplan. 2. Nya tidsbestämda mål. 3. Identifiering av styrkor, förmågor och eventuella risker vid utslussning. 4. Identifiera stöd av nätverk ex. relation med familj, vänner, boendemiljö, skola, arbe Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Viver samarbetar med olika skolor och skolverksamheter utifrån den enskildes behov.

 • Sysselsättning

  Viver har behovsanpassade lösningar för sysselsättning. Vi lyssnar efter önskemål, verkliga behov och kommer överens om den individuella planeringen för sysselsättning. Vi arbetar aktivt med att etablera kontakt med olika föreningar inom idrott och kultur.

 • Behandling/Insatslängd

  Behovsanpassad insatslängd. Det varierar mellan 6-24 månader. Kortare och längre insatser kan förekomma beroende på behov och förutsättning t.ex. jourhems- eller familjehemsplacering.

 • Inskrivningsförfarande

  1. Förfrågan om placering mottas via telefon där en kortare presentation ges av den enskilde och dess situation samt en kort presentation om Vivers verksamhet och arbetssätt. 2. Om handläggaren och föreståndare anser att klienten kan komma att gynnas av inskrivning skickas ett formulär t Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Verksamheten startade våren 2016 men personalen som arbetar i Vivers verksamheter har varit verksamma inom socialt arbete i sammanlagt över 40 år. Personalen har erfarenhet av arbete inom: familjehem, vård och omsorg, stöd och behandling, skola, särskola och terapeutiskt arbete. VD ansva Läs mer...

 • Konsulter

  Konsulter används vid behov. Exempelvis vid önskan specifik terapi, tolk, upphandling och kvalitetsprocesser i varierande mängd.

 • Handledning

  Handledning ges 1 gång/månad, 3 timmar per tillfälle samt vid särskilda behov. Handledningsformer: ärende, process och metod. Konsult ansvarar för handledning.

 • Samverkan

  Samverkan sker med alla våra uppdragsgivare. Tät kontakt med handläggare och PM skickas månadsvis. Vi strävar efter öppenhet och tillgänglighet i ett kollegialt arbetssätt.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Viver bedriver systematiskt kvalitetsarbete med grund i verksamhetens behandlingsideologi och socialstyrelsens direktiv för ledningssystem. Viver arbetar löpande utifrån verksamhetens miljöpolicy för hållbar utveckling.

 • Fortbildning

  Kontinuerlig fortbildning inom aktuella och nödvändiga ämnen utifrån verksamheternas behov. Exempel på vidareutbildningar: BBIC, ICDP, KASAM, MI, Salutogent förhållningssätt och miljöterapeutiskt arbete, VNR, att leva med skyddad identitet, handledning etc

 • Kommunikation/Avstånd

  Stockholm. Tillgängligheten är hög med alla kommunikationsmedel inkl cykel för ett hållbart liv.

 • Referenser

  Enligt begäran utifrån case.

 • Övrigt

  Medlem i Svenska Vård.

Viver AB

 • BOX 7004
  121 07 Stockholm-Globen
  08-55 10 96 90
 • info@viver.se
  www.viver.se
 • Org-nr: 559054-5520
 • Kontaktperson
 • Jessica Bergman
  070-922 10 38, 0709-226 558
  jessica.bergman@viver.se, jennie.ellner@viver.se
 • Seppo Karmitsa
  0708-399 220
  seppo.karmitsa@viver.se
 • Pojkar 0-20 år
 • Flickor 0-20 år
 • Män 18-65 år
 • Kvinnor 18-65 år
 • Mamma/Barn år-
 • Pappa/Barn år-
 • Integrationstöd, Social delaktighet
 • Sociala Konsulttjänster
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Par år-
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2021-02-23
Viver AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida