Logo
 • image4.jpeg

Fridagården HVB

 • Pris

  Pris erhålles vid kontakt med Fridagården eller enligt ramavtal.
  I övriga fall enligt överenskommelse utifrån behandlingsinnehållet.

 • Antal platser/Boendeform

  Max 9 familjer varav, 22 platser tre fastigheter. Dygnet runt vård.

 • Främmande Språk

  Utöver Svenska och Engelska finns personal som talar Arabiska, Sorani, Kurdiska,Turkiska, Dari, Persiska, Spanska, Franska,Tyska. Finns tillgång till tolk gällande andra språk.

 • Ramavtal

  Ja flertalet, men vi tar även emot placeringar som vi inte har ramavtal med.
  Adda Hvb barn och Unga, Gävle kommun, Göteborgsstad

 • Verksamhetsbeskrivning

  Fridagården HVB, utredning, behandling och skydd är en verksamhet för föräldrar med barn 0-16 år. Vi vänder oss till familjer med psykosocial problematik och verksamheten har lång erfarenhet av att arbeta med unga föräldrar, psykisk - och kognitiv funktionsnedsättning, kvinnor och barn u Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Regelbunden uppföljning via genomförandeplaner, uppföljningsmöten samt rapporter till placerande socialtjänst.
  Verksamheten använder sig även av systematiska skattningsinstrument för uppföljning och utvärdering av insatserna.

 • Utslussning/Eftervård

  Uppföljning kan ske i form av ett nytt uppdrag om stöd eller behandling.

 • Skola/Kursverksamhet

  Skolpliktiga barn erbjuds undervisning i kommunal skola. Personal är familjen behjälplig med skjuts och hämtning.

 • Sysselsättning

  Fridagården är belägen i naturskönt område med närhet till skog och sjö. Sommartid finns möjlighet till bad, fiske, svamp- och bärplockning. Vintertid erbjuds skidåkning, pulka och skridskoåkning. Lokalerna har väl tilltagna lek- och aktivitetsutrymmen för barn i olika åldrar. Verksamheten Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  En individuell bedömning om insatsens längd görs tillsammans med placerande handläggare.

 • Inskrivningsförfarande

  Ansökan direkt till Fridagården tel 070-3660817. Inskrivning kan ske dygnet runt och vi har möjlighet att erbjuda transport till boendet.

 • Organisation/Personal

  Verksamheten är bemannad dygnet runt. Personalen har spetskompetens inom familjevåld, missbruk, stöd till barn som bevittnat våld, hedersproblematik, våld och förtryck. De som arbetar på Fridagården är socionomer, socialpedagog, beteendevetare, förskollärare och behandlingspedagoger.

 • Konsulter

  Psykolog/leg barnpsykolog vid behov.

 • Handledning

  Extern handledning erbjuds regelbundet för personal.

 • Samverkan

  Vi strävar efter att vår verksamhet ska vara transparent och präglas av förutsägbarhet så att klient och socialtjänst känner sig trygga med planering, genomförande och uppföljning. Den enskildes medverkan, medbestämmande och frivillighet är avgörande viktig. Uppföljning sker kontinuerligt

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Kvalitetsarbetet på Fridagården är en grundsten i verksamheten. Vi arbetar enligt gällande lagstiftning och föreskrifter med systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet består bland annat av: - Avvikelsehanteringar - Policys, riktlinjer och rutiner - Hantering av klagomål och synpunk Läs mer...

 • Fortbildning

  Personalen får regelbunden handledning samt fortbildning inom verksamhetsområdet, nu med särskilt fokus på våld i nära relation samt föräldrar med neuropsykiatriska och kognitiva funktionshinder.

 • Kommunikation/Avstånd

  Fridagården ligger naturskönt beläget i Mellansverige, med närhet till omkringliggande städer. Det är goda kommunikationer till oss antingen med tåg, buss eller bil.

 • Referenser

  Lämnas på begäran.

 • Övrigt

  Lokalerna är handikappanpassade och verksamheten kan ta emot rörelsehindrade. Fridagården är en del i Neptuna Omsorgs vårdkedja som utöver HVB även omfattar jour- och familjehem, stödboende, skyddat boende och öppenvård. Vi kan därför ta emot många olika typer av ärenden och vid behov slu Läs mer...

Fridagården HVB

 • Pojkar 0-16 år
 • Flickor 0-16 år
 • Män 18
 • Kvinnor 18
 • Mamma/Barn 0-16 år
 • Pappa/Barn 0-16 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Fysiska funktionshinder
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2024-05-15
Fridagården HVB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida