Logo
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image5.jpg
 • image6.jpg

Edebohemmet AB

 • Pris

  Enligt gällande ramavtal eller enligt överenskommelse.

 • Antal platser/Boendeform

  15

 • Främmande Språk

  Engelska
  Finska

 • Ramavtal

  Ramavtal finns med Stockholms stads samtliga stadsdelsförvaltningar och ett flertal andra kommuner runtom i Sverige. Individuella avtal kan skrivas.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vi har bedrivit psykiatrisk omvårdnad sedan 1977. Det finns således en lång erfarenhet av arbete med människor i behov av bl.a. psykisk och social omvårdnad. Sedan 2006 har vi inriktat oss på stöd och omvårdnad av personer med dubbeldiagnoser. LPT, LRV och LVM med drogtester och avgiftnin Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Den boende upprättar tillsammans med personal sin genomförandeplan som sedan skickas till berörd biståndshandläggare. Genomförandeplanen anpassas och revideras vid behov. Utvärdering och uppföljning av genomförandeplan sker kontinuerligt dock senast var 6:e månad. Sedan många år har Edeboh Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  I den mån våra uppdragsgivare så önskar är vi positiva till att så långt som möjligt medverka/samverka vid utskrivning/utslussning tex. till ett boende i den egna kommunen. En utskrivning kräver alltid ett flertal förberedande kontakter med uppdragsgivaren och andra berörda. Boende ska ges Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Det finns möjlighet till studier, utbildning, kurser etc. utifrån individuella behov/önskemål.

 • Sysselsättning

  Aktivitetshandledare finns på plats alla vardagar och erbjuder dagliga fasta strukturerade aktiviteter utanför och på plats som tex. musik, data, matlagning, bak, promenader. Möjlighet finns även till individanpassade aktiviteter. Vi har morgonsamling varje vardag och boenderådsmöten ca en Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Varje boende har en kontaktperson (KP) som ansvarar för en anpassad individuell vårdplan. Vi har valt att arbeta med kontaktmannaskap eftersom vi har sett det som ett bra sätt att trygga den enskilde individens behov av kontinuitet och lättillgänglighet. I behandlingsarbetet tillämpas fra Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Inför varje placering görs en grundlig bedömning i samråd med klienten och uppdragsgivaren gällande de insatser som kan behövas och om Edebohemmet kan erbjuda dessa. Detta kan sägas vara det första steget i den individuella vårdplanering som sedan kommer att fortgå under hela placeringstid Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Edebohemmet har bedrivit psykiatrisk omvårdnad sedan 1977. Det finns således en lång erfarenhet av arbete med människor i behov av bl.a. psykisk och social omvårdnad. Föreståndare och verksamhetsansvarig har sjuksköterskeexamen med inriktning psykiatrisk vård och med arfarenhet av psykiatr Läs mer...

 • Konsulter

  Övrig konsultpersonal som ingår i omvårdnadsarbetet är bl.a. aktivitetshandledare från kommunen, psykiatrihandledare, arbetsterapeut, fotvårdsspecialist, specialistläkare (psykiatriker).

 • Handledning

  Sedan 2001 har personal regelbundet genom Edebohemmets försorg erbjudits handledning minst 1 gång/månad. Söderstöd öppenvård och KBT i Stockholm ansvarar för handledningen. Personal får genom handledningen möjlighet att tex. lyfta fram en viss problematik om en boende. Handledare kan utifr Läs mer...

 • Samverkan

  När en insats ska påbörjas kommer vi överens med beställare om hur det fortsatta samarbetet, mötesfrekvens och arbetsfördelning ska se ut. I det ingår då även att enas om uppföljning av insatsen. Det är viktigt för oss att samarbetet mellan Edebohemmet, beställare och myndigheter har ett g Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Edebohemmet bedriver ett systematiskt miljöarbete och har ett väl fungerande ledingssystem för systematiskt kvalitetsarbetet i enlighet med Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9. Det används för att fortlöpande utveckla och långsiktigt säkra verksamhetens kvalitet. Det finns äv Läs mer...

 • Fortbildning

  Årligen erbjuds ett antal utbildningar/föresläsningar via bl.a. Upplands Vårdgivarförening (UVF). Fortlöpande erbjuds utbildningar från olika utbildningsinstruktioner som är aktuella för verksamheten. Internt håller ansvarig sjuksköterska personal uppdaterad om tex. medicinernas verkan och Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Det är ca 650 m till närmaste busshållplats med förbindelser till Stockholm, Uppsala, Arlanda, Norrtälje, Hallstavik och Östhammar. Buss 639 går direkt till Tekniska högskolan i Stockholm och tar ca 80 min. Buss 641 går till Norrtälje med täta förbindelser till bl.a. Stockholm, Uppsala och Läs mer...

 • Referenser

  Edebohemmet har genomfört och genomför uppdrag åt ett flertal kommuner genom att ge stöd och omvårdnad av människor med samsjuklighet och som är aktuella inom verksamhetsområdet socialpsykiatri. Uppdrag har bl.a. genomförts åt Norrmalms SDF sedan 2015, Huddinge kommun sedan 2006, Bromma SD Läs mer...

 • Övrigt

  Medicinhantering och delegering sköts på plats av ansvariga sjuksköterskor. Tandvård finns genom en upparbetad kontakt med tandvården i Hallstavik. Fotvårdsspecialist gör regelbundna besök. En etablerad kontakt finns med distriktssköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut på VC i Hallstavik Läs mer...

Edebohemmet AB

 • Män 18-65 år
 • Kvinnor 18-65 år
 • Sociala problem
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Psykoser
 • Schizofreni

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2023-05-09
Edebohemmet AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida