Logo
 • image5.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image2.jpg
 • image1.jpg

Kung Karlsgården HVB

 • Pris

  Enligt Ramavtal eller överenskommelse utifrån klientens behov.

 • Antal platser/Boendeform

  14 Akut- och behandlingsplatser
  4 Utredningsplatser
  7 Utslussplatser i separat byggnad

 • Främmande Språk

  Dari, Ryska, Kroatiska, Arabiska, Engelska

 • Ramavtal

  Ramavtal med flertal kommuner

 • Verksamhetsbeskrivning

  Kung Karlsgården utreder och behandlar ungdomar i åldern 14 t.o.m. 18 år. Det kan exempelvis handla om personer som: - Har ett missbruk och/eller är kriminellt belastade - uppvisar ett hotfullt beteende och är utåtagerande - vistas i olämpliga miljöer och/eller för ett vagabonderande Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi utvärderar samtliga placeringar genom måluppfyllelseutvärderingar där vi mäter de mål vi satt upp i genomförandeplanen.

 • Utslussning/Eftervård

  Vi har ett utslussboende med IVO-tillstånd i en närliggande fastighet. De ungdomar som placeras där behåller samma kontaktpersoner som de haft på HVB-hemmet vilket ger en bra kontinuitet i behandlingen. Vi har även stödboenden i bl a Göteborg, Stockholm, Eskilstuna och Växjö.

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi har en bra kontakt med de närliggande grund- och gymnasieskolorna. Vi stöttar den placerade i skolarbetet genom läxhjälp och strukturerade tider för skolgång och läxläsning.

 • Sysselsättning

  För de som inte går i skola har kontaktpersonen i uppdrag att tillsammans med ungdomen hitta en lämplig sysselsättning. Vidare har alla placerade ungdomar fritidsaktiviteter i dag- och veckoschemat som är viktiga för att ungdomen ska må bra.

 • Behandling/Insatslängd

  Våra utredningstider ligger på ca. 8 till 12 veckor. Snittiden för de som är placerade för behandlande insatser ligger på ca. 6 till 8 månader.

 • Inskrivningsförfarande

  Förfrågan ställs till föreståndaren som gör en matchning och lämplighetsbedömning utifrån IVO-tillståndet, den unges behov och de ungdomar som redan är placerade.

 • Organisation/Personal

  Verksamheten drivs av vår verksamhetschef och dennes medarbetare. Medarbetarna är kontaktpersoner till ett par ungdomar var men har även olika specialfunktioner såsom Återfallsprevention, ART, ADAD mm.

 • Konsulter

  Vi har en psykolog knuten till boendet som ger ungdomarna samtalskontakt och kompletterar våra utredningar med psykologutredning.

 • Handledning

  Medarbetarna har obligatorisk extern metod- och processhandledning.

 • Samverkan

  Vi samverkar med skola, idrottsföreningar, BUP mm.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi har ett systematiskt kvalitets- och miljöledningssystem där vi kontinuerligt analyserar och förbättrar verksamheten.

 • Fortbildning

  All personal har upprättade kompetensutvecklingsplaner som grundar sig i de metoder som verksamheten är uppbyggd på. Samtliga har eller ska under året gå en utbildning i MI och lågaffektivt förhållningssätt. i personalgruppen finns flertalet medarbetare med utbildning i Återfallsprevention Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Boendet har både personbilar och en minibuss för att köra ungdomarna till olika aktiviteter. Det finns en lokalbuss som går ett par hundra meter från boendet till busstationen i Kungsör där bussar till närliggande orter går.

 • Övrigt

  Kung Karlsgården är en del i Patias vårdkedja som utöver HVB även omfattar jour- och familjehem, stödboende, skyddat boende och öppenvård. Vi kan därför ta emot många olika typer av ärenden och slussa vidare klienter i denna vårdkedja. På så sätt kan Patia erbjuda en kontinuitet för både k Läs mer...

Kung Karlsgården HVB

 • Himmelsbergavägen 65
  736 92 Kungsör
  0721-850125
 • kkg@patia.se
  www.patia.se
 • Org-nr: 559017-8009
 • Kontaktperson
 • Sofie Bragesjö
  010-4590119
  sofie.bragesjo@patia.se
 • Cecilia Lindell
  010-4590125
  cecilia.lindell@patia.se
 • Pojkar 14-18 år
 • Flickor 14-18 år
 • Män 18-19 år
 • Kvinnor 18-19 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Skolproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline

Dokument (2)

Senast uppdaterad: 2019-09-26
Kung Karlsgården HVB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida