Logo
 • image1.jpg

Villa Andrum HVB

 • Pris

  3495 kr/d för behandlingsplacering

 • Antal platser/Boendeform

  10 platser/HVB

 • Ramavtal

  Lycksele, Uppsala, Eskilstuna, Värnamo (mfl)

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vi bedriver behandling som fokuserar på att uppnå drogfrihet och en högre psykosocial funktionsnivå. Med detta menar vi att vårt mål är att klienten efter avslutad behandling ska uppvisa drogfrihet samt erhållit verktyg till att leva ett fortsatt drogfritt liv samt förmågan att hantera de Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi genomför IDS-100 vid inskrivning samt uppföljning av densamma under behandlingens gång. Utöver detta genomförs självskattningarna KASAM och i vissa fall SCL-90 vid inskrivning, under placering och vid avslutad placering.

 • Utslussning/Eftervård

  Vi har tillgång till kvalificerad utslussning och eftervård genom våra verksamheter Kronbacken och Vändpunkten. Dessa två verksamheter är naturliga steg för klienten att ta efter avslutad behandling på Villa Andrum.

 • Sysselsättning

  . Detta kan röra sig om studier, yrkesutbildning eller annan form av sysselsättning. De olika kompetenserna möts för att finna en adekvat väg till sysselsättning för klienten. Efter denna träff skall klienten vara i någon typ av sysselsättning, om så önskas och är rimligt, inom 14 dagar. K Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Vi ser helst att tiden på Villa Andrum ska var max 9 månader. Vi delar in behandlingen i tre faser; en observerande, en genomförande och en vidmakthållande. Vi använder oss av CRA, Kriminalitet som livsstil, MI och KBT.

 • Inskrivningsförfarande

  Vid förfrågan från uppdragsgivare har föreståndaren ansvar för att i samverkan med uppdragsgivare och medarbetare på boendet följa nedan beskrivna rutin: Inskrivning föregås alltid av: 1. Vision & Omsorg AB:s erhållande av klientutredning 2. Info/studiebesök på behandlingshemmet 3. Läs mer...

 • Organisation/Personal

  På Villa Andrum finns en föreståndare, en Beh.ansvarig terapeut, 6 st. behandlare, sjuksköterska, samt tillgång till Vision Omsorgs övriga kompetenser och metoder.

 • Konsulter

  Vi använder oss av läkare som konsult i de fall behov av t.ex. nedtrappning ska ske.

 • Handledning

  Handledning ges dels kring personalens tankar, känslor, beteende och profession, vi kallar detta för Personal-SPM. Handledning ges även kring klienternas situation

 • Samverkan

  Vision Omsorg är och strävar efter att vara en given del i den sociala strukturen i Östergötland och det innebär en gedigen och god samverkan med samarbetspartners.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vision Omsorg har ett väl upparbetat kvalitetsarbete med ledningssystem och miljöpolicy.

 • Fortbildning

  Samtlig personal erbjuds regelbunden fortbildning och intern fortbildning sker löpande. Verksamheten vilar på en tydlig pedagogisk grund där vi strävar efter att finna allas och en vars proximala utevecklingszon.

 • Kommunikation/Avstånd

  Villa Andrum är beläget i Söderköping, ca 1,5 mil söder om Norrköping med goda kommunikationsmöjligheter.

 • Referenser

  Ges på anmodan.

Villa Andrum HVB

 • Graninge prästgård
  614 31 Söderköping
  0766477138
 • info@visionomsorg.se
  www.visionomsorg.se
 • Org-nr: 556768-5101
 • Kontaktperson
 • Fredrik Wretman
  076-6477138
  fredrik.wretman@visionomsorg.se
 • stefan Samzelius
  0702031328
  stefan.samzelius@visionomsorg.se
 • Män 22-65 år
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Metadon/Subutexbehandling
Senast uppdaterad: 2019-12-02
Villa Andrum HVB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida