Logo
 • image1.jpeg
 • image2.jpeg
 • image3.jpeg
 • image4.jpeg

Stiftelsen Fyrljuset

 • Pris

  Styrs oftast utifrån gällande ramavtal. Finns inte detta eller om man av andra skäl behöver gå utanför ramavtal så beror det på vilka tilläggstjänster som önskas under familjehemsvården. Priser från ca 1490 kr/dygn – till ca 2390 kr/dygn.

 • Antal platser/Boendeform

  Vi bedriver i huvudsak familjehemsvård med konsulentstöd och vid behov förstärkt familjehemsvård utifrån individens behov. Stiftelsen har 86 familjehem i hela landet. Många av våra familjehem kan erbjuda bredvidboende/stödboende.

 • Främmande Språk

  Engelska, spanska, tyska. Vi anlitar tolk vid behov.

 • Ramavtal

  - Sedan våren 2021 har vi tecknat SKL ramavtal 10469. Det nationella ramavtalet som täcker alla Sveriges kommuner. Utöver detta så har vi även enskilda ramavtal tecknade med: - Umeå med kranskommuner (Nordmaling, Vindeln, Bjurholm, Robertsfors, Vännäs). - Stockholms stad ( Täby, Vaxho Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  Stiftelsen Fyrljuset bedriver vård och omsorg utifrån individens förutsättningar och möjligheter i en lärande organisation med ett internationellt erfarenhetsutbyte. Fyrljuset erbjuder konsulentstödd familjehemsvård för barn, ungdomar och vuxna. Vi innehar tillstånd från IVO för att bed Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Fyrljusets konsulenter är alla handledarutbildade. Vi följer upp familjehemsvården med besök i familjehemmet var 14:e dag (vid behov oftare). Uppföljningen syftar till att handleda och stödja familjehemmet. Det ska också leda till att den placerade tydligt får klarhet i vilka steg i sin pl Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Både utslussning och eftervård ingår i det vi erbjuder och sker i samråd med uppdragsgivare. Eftervård kan även erbjudas den som kommer från annan vård än Fyrljusets familjehemsvård, t.ex. från HVB eller familjehemsvård i annans regi. Utslussning kan på vissa håll i landet innehålla prakti Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Våra familjehem har lång vana vid att arbeta stödjande och vägledande i samband med skolan på orten för placeringen.

 • Sysselsättning

  I samband med genomförandeplan så tydliggörs ett ev behov av sysselsättning. Då är Fyrljusets konsulenter behjälpliga att tillsammans med familjehemmet och den placerade verka för att en sysselsättning kan komma till stånd. Lång erfarenhet finns av att arbeta med arbetsgivare, arbetsförmed Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Bestäms utifrån individuell planering.

 • Inskrivningsförfarande

  Innan en placering kommer till stånd har ett stort arbete lagts ned i varje ärende för att matcha till rätt familj och skapa förutsättningar för en lyckad placering: 1. Målorienterad intervju. Förändringsarbetet startar i och med det första samtalet mellan Fyrljusets konsulent, klient Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Sedan 2013 har Stiftelsen Fyrljuset funnits i Sverige. Huvudkontoret etablerades i Stockholm där också huvuddelen av verksamheten styrs ifrån. Fredrik Ingvarsson är ansvarig verksamhetschef och leder verksamheten tillsammans med biträdande Tomas Granberg. Fyrljuset har i dagsläget 86 st ut Läs mer...

 • Konsulter

  Fyrljuset har ett samarbete med en leg. psykoterapeut/socionom i Stockholm som har lång erfarenhet av socialt arbete, bl.a. från socialförvaltning och Stockholms stads socialjour. Denne är kognitiv psykoterapeut och anlitas av Fyrljuset för att bl.a. tillhandahålla samtalsterapi.

 • Handledning

  Fyrljusets personal har regelbunden handledning, samt möjlighet att kontakta handledare vid särskilda behov för personalen och för familjehemmens räkning.

 • Samverkan

  Sedan 2016 har Fyrljuset ett nationellt samarbete med S:t Lukas stiftelsen för att kunna erbjuda terapi och behandling för våra placerade klienter.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Fyrljuset är medlemmar i Famna, riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg, www.famna.org. Vi deltar bl.a. i det kvalitetsnätverk som Famna har. Fyrljuset har även en referensgrupp som består av företrädare från olika sektorer. Referensgruppens roll är att bidra till att Fyrlju Läs mer...

 • Fortbildning

  Fortbildning av personal och av familjehem sker fortlöpande.

 • Referenser

  Referenser finns från uppdragsgivare i kommuner (för barn, unga och vuxna) och inom Kriminalvården, samt från psykiatrin.

 • Övrigt

  www.stiftung-leuchtfeuer.de (Tyskland)
  www.fyrlykta.no (Norge)
  www.tuletornfond.ee (Estland)
  www.majakanvalo.org
  www.ziborno-fondas.lt

Stiftelsen Fyrljuset

 • Pojkar 0-18 år
 • Flickor 0-18 år
 • Män 18-100 år
 • Kvinnor 18-100 år
 • Mamma/Barn år-
 • Pappa/Barn år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Fysiska funktionshinder
 • Konvalescens
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Par år-
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2021-03-17
Stiftelsen Fyrljuset

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida