Logo

HVB Altero AB

 • Pris

  Varierande utifrån vårdtyngd.

 • Antal platser/Boendeform

  5 platser i ett familjelikt hem med naturskön miljö.

 • Främmande Språk

  Engelska, Tigrinja, Arabiska

 • Ramavtal

  Främst direktupphandling.

 • Verksamhetsbeskrivning

  HVB Altero är ett strukturerat, familjelikt boende i en naturskön miljö som vänder sig till barn och unga 9-13 år som av socialtjänsten bedöms behöva insatser utanför hemmet. Behovet till insatsen är för att barnet vistas i olämpliga miljöer eller har psykosocial problematik och/eller bete Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Sker genom behandlingskonferenser var 6-8:e vecka för att öka vaksamhet kring insatserna som ges samt möjliggör eventuella förändringar i tidigt skede för att uppnå uppdragsgivarens målsättning med placeringen.

 • Utslussning/Eftervård

  HVB Altero vill ge barnet förutsättningar för att övergången ska vara så bra som möjlig. Detta sker genom informations utbyte av hur barnets placeringstid varit samt vilka insatser som gett resultat. Att utslussningsplanering upprättas och efterföljs där vi ombesörjer och ser till att barn Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Verksamheten samverkar med skolor i kommunal regi och friskolor. Vid planerad inskrivning tas kontakt med placeringsansvarig på skolan. Efter samtycke från vårdnadshavare ges information om hur barnets tidigare skolgång har sett ut och vilka behov barnet har. Kontakt förmedlas mellan motta Läs mer...

 • Sysselsättning

  HVB-hemmet har som målsättning att barnet hittar aktiviteter utanför boendet utifrån egna önskemål. Syftet är att normalisera vistelsen och öppna upp möjligheterna för barnet att hitta något som denne kan fortsätta med efter avslutad insats på hemmaplan. Vid aktiviteter som anordnas av ver Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Behandlingen inleds med en kartläggningsperiod. För oss, barnet och den kommande insatser är det viktigt att veta när och under vilka förutsättningar barnet fungerar bra, det är också viktigt vilka risker som kan finnas och hur dessa strategiskt kan förebyggas. Verksamheten arbetar kontinu Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Grundläggande information inhämtas med uppgifter om följande: ålder och mognad, bakgrundsinformation, tidigare insatser, beskrivning av barnets behov och eventuell problematik, barnets mående, skolgången, fritidsintressen, mat/allergier/mediciner, kontaktnät med familj eller andra viktiga Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Personalstyrkan består av föreståndare, ärendeansvariga, behandlingspersonal samt Leg. psykolog på konsultbasis. Samtliga med långa erfarenheter inom målgruppen på olika organisationsnivåer.

 • Konsulter

  Leg. psykolog på konsultbasis.

 • Handledning

  Extern handledning vid minst 1 gång/månaden kring grupprocesser samt klientrelaterade processer.

 • Samverkan

  Samverkan sker på flera plan kring det enskilda barnet för att få en helhets bild och aktivt kunna jobba mot gemensamt mål.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Sker enligt ledningssystem för systematiska kvalitetsarbete.

 • Fortbildning

  Insatserna sker i enlighet med kompetensutvecklingsplan upprättad individuellt eller med personalgruppen i sin helhet utifrån målgruppen verksamheten riktar sig till eller beroende på omvärldsbilden.

 • Kommunikation/Avstånd

  Verksamheten är belägen 30 km utanför Jönköping och har goda förbindelser med närhet till väg 40 väst mot Göteborg, motorväg E4 Syd och E4 Norr. Jönköpingsflygplats Axamo ligger 28 km från behandlingshemmet.

 • Referenser

  Lämnas vid begäran.

HVB Altero AB

 • Pojkar 8-13 år
 • Flickor 8-13 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Skolproblematik
 • Borderline
 • Psykisk utvecklingsstörning
Senast uppdaterad: 2019-06-12
HVB Altero AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida