Nytida Nåjden AB

 • Pris

  Tillsvidareplacering 2900 kr/dygn. (ramavtal 2.800kr/dygn).

 • Antal platser/Boendeform

  Nytida Nåjden har ca 100 familjehem utredda och ett flertal under utredning. Samtliga tar emot jour och tillsvidareplaceringar. Vi placerar vanligtvis, om inte särskilda skäl finns (exempelvis familjeband), enbart en klient i varje familjehem. Våra familjehemskonsulenter har sitt arbetsom Läs mer...

 • Främmande Språk

  Vi har ett antal familjehem som ursprungligen kommer från andra länder/andra kulturer ex Marocko, Afghanistan, Iran, England, Schweiz, Finland och Norge.
  Engelska (all personal). Våra familjehemskonsulenter har erfarenhet av att arbeta genom tolk.

 • Ramavtal

  Vi har ramavtal med ca hälften av Sveriges 290 kommuner.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vårt utbud: Nytida Nåjden bedriver kraftigt förstärkt familjehemsvård.. Vi har familjehem med platser för jour, utredning och tillsvidareplacering. Målgruppen är barn, ungdom, vuxna och förälder/barn. Våra klienter har ofta en mycket omfattande social och/eller psykiatrisk problematik, Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Nytida Nåjden har tillstånd från IVO för att bedriva konsulentstödd familjehemsvård. Nåjden arbetar med kvalitetsutveckling enligt det internationella systemet ISO och verksamheten är i sin helhet certifierad. Därmed uppfyller vi Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2005:12 (M), Ledningssyst Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Utformas utifrån klientens behov och i nära samarbete med uppdragsgivaren.

 • Skola/Kursverksamhet

  Utifrån den enskilde klientens behov och resurser. Vi kan till exempel, i samarbete med den kommun i vilken klienten är folkbokförd och den kommun där familjehemmet är beläget, organisera individualiserad undervisning.

 • Sysselsättning

  Utifrån den enskilde klientens behov och resurser.

 • Behandling/Insatslängd

  Behandlingstidens längd är helt individuell. Den bestäms av målet med insatsen som det är formulerat av socialnämnden i vårdplanen och i genomförandeplanen. Tidsåtgång för utredningsuppdrag är 10-12 veckor varav 2 veckor för sammanställning och återkoppling till klienten och uppdragsgivare Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  En placering aktualiseras vanligtvis genom en telefontakt med Nåjdens placeringshandläggare. Vi försöker att så snabbt som möjligt hitta en lämplig familj som vi tror kan tillgodose det behov som efterfrågas. Vi brukar kunna lämna förslag redan samma dag eller senast dagen efter förfrågan Läs mer...

 • Organisation/Personal

  VD, verksamhetschef, placeringsansvarig/bitr VC samt 18 familjehemskonsulenter, Nåden har ett flertal psykiatriker, leg psykologer, leg psykoterapeuter och familjeterapeuter knuta till verksamheten. Våra familjehemskonsulenter har i stort sett alla socionomutbildning, mångårig erfarenh Läs mer...

 • Konsulter

  Externa konsulter som används är barnpsykiater, vuxenpsykiater, psykologer, legitimerade psykoterapeuter, familjeterapeuter, missbruksbehandlare, arbetsterapeuter, logopeder mfl. Flertalet av dessa har vi samarbetat med under flera år. Dessa engageras för att mobilisera resurser kring ensk Läs mer...

 • Handledning

  Konsulterna har processhandledning varannan vecka i grupp och individuellt av handledarutbildade leg psykologer samtliga med psykoterapeututbildning.

 • Samverkan

  Socialnämnden har vårdansvaret och är därmed ytterst ansvarig för placeringen och beslutar i alla frågor som innefattar myndighetsutövning. Vi förbinder oss att i alla frågor som rör behandlingen samarbeta med placerande socialnämnd. I samband med placeringen skall socialnämnden (motsvara Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Qualimax är vårt ledningssystem som samlar ihop och systematiserar allt stöd och alla rutiner för Nytida kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Qualimax baseras på Socialstyrelsens författningar SOSFS 2011:9 samt den internationella standarden för kvalitetslednings-system ISO 9001 och Läs mer...

 • Fortbildning

  Vi har årliga medarbetarsamtal där den enskilde bland annat ges möjlighet att reflektera över, och diskutera hållpunkter och mål för sin egen professionella utveckling. Utbildningsbehov och intresse av att utveckla sig inom specialområden kartläggs vid dessa tillfällen och införlivas i Nåj Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Familjehem och konsulter finns över hela landet.

 • Referenser

  Referenser kan lämnas vid begäran.

 • Övrigt

  Kostnader för skola/utbildning (regleras mellan kommunerna), omfattande tandvård (tandsanering) samt längre resor, till exempel utlandsresor med familjehemmet. Socialrättsliga förutsättningar: Avtalets innehåll: Avtalet med kommunen gäller förstärkt familjehemsvård, d.v.s. anvisning a Läs mer...

Nytida Nåjden AB

 • Storgatan 11
  852 30 Sundsvall
  060-170424

 • www.nytida.se
 • Org-nr: 556068-8425
 • Kontaktperson
 • Pernilla Persson
  070-320 11 20
  pernilla.persson@nytida.se
 • Nils Öström
  070-520 17 32
  nils.ostrom@nytida.se
 • Pojkar 0-18 år
 • Flickor 0-18 år
 • Män 18 år-
 • Kvinnor 18 år-
 • Mamma/Barn år-
 • Pappa/Barn år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Fysiska funktionshinder
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2019-09-06
Nytida Nåjden AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida