Logo

Sunda Omsorg AB Sunda HVB

 • Antal platser/Boendeform

  8 platser (möjlighet till 12 platser).

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vi arbetar för att varje enskild individ ska uppnå ett sundare och rikare liv. Vi lägger stor vikt vid positiva och stärkande aktiviteter och arbetar för stabilitet och långsiktighet, där individuella stödinsatser i kombination med näringsrik kost och hälsofrämjande aktiviteter är hörnsten Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Verksamhetens arbete genomsyras av en kontinuerlig utvärdering och uppföljning av de insatser som ges. Varje ungdom har en individuell plan för strukturerade samtal med sin kontaktperson. Dessa samtal fokuserar på innehållet i placeringen och de uppsatta målen för placeringen. Under dessa Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Vi arbetar för att varje individ ska erhålla en välplanerad utslussningsfas. Tidigt i placeringen lägger vi stor vikt vid att arbeta med ungdomens utveckling till att nå självständighet. Vi arbetar med att bryta destruktiva beteenden och andra problematiska beteenden genom att skapa föruts Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Verksamheten har en lärare anställd, vilken är ansvarig för arbetet gällande ungdomarnas skolgång och samverkan med skolan. Varje ungdom ska erbjudas adekvat skolgång. Personalen uppmuntrar ungdomen att delta i undervisningen och hjälper ungdomen i dennes skolgång, exempelvis genom att Läs mer...

 • Sysselsättning

  Vi utför aktiviteter som är meningsfulla, rogivande, skapande och positiva. Vi satsar på en helhetsbild utifrån en tydligt strukturerad vardag innehållande en meningsfull sysselsättning, nyttig kost, motion och friluftsliv samt skapande aktiviteter så som musik, dans och konst. Detta ingår Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Vi har ett salutogent förhållningssätt och arbetar utifrån evidensbaserad praktik, för att säkerställa att varje enskild ungdom erhåller de mest individuellt lämpade och anpassade insatserna under sin placering i verksamheten. Vi arbetar med att identifiera risk- och skyddsfaktorer hos ind Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Vid placeringsförfrågan informerar föreståndare om verksamheten och dess arbetssätt och innehåll samt inhämtar nödvändig information gällande aktuell ungdom. Önskvärt är att ungdom besöker boendet, tillsammans med vårdnadshavare och socialtjänst, där föreståndare informerar om boendets arb Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Vi vill göra skillnad varje dag för den enskilde individen. Vi strävar efter att skapa goda förutsättningar för ungdomens positiva utveckling. Det är viktigt för oss att stärka individens positiva beteende och självkänsla, erbjuda trygghet i den unges vardag, där omtanke och värme är ledor Läs mer...

 • Konsulter

  Vi använder extern expertis med kompetensen Leg Psykoterapeut/Psykolog samt lärare och handledare i psykoterapi, för handledning, behandlingsplaner, samtalsbehov, utredningsbehov samt vid utbildning inom psykologi och psykoterapi. Vi använder även extern tränings- och kostrådgivare i verks Läs mer...

 • Handledning

  All personal erhåller kontinuerlig handledning vid minst 10 tillfällen per år, via vår externa samarbetspartner. Handledningen erhålls av Leg Psykoterapeut/Psykolog och handledare i psykoterapi.

 • Samverkan

  Vårt arbete präglas av ett nära samarbete med socialtjänst, vårdnadshavare, god man, särskilt förordnad vårdnadshavare, skola och andra viktiga aktörer i ungdomens nätverk och omgivning. Vi arbetar även i team med externa psykologer och psykoterapeuter i Mora. Vi har en tät samverkan Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Verksamheten styrs av ett systematiskt kvalitets- och miljöarbete, där de grundläggande delarna handlar om att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Målet är att säkra utförandet av stöd och service, omsorg samt eventuell behandling till individen sam Läs mer...

 • Fortbildning

  Verksamheten kommer att investera i medarbetarnas fortbildning och satsa på utbildning i framför allt psykologi, psykiatri, beteendepsykologi, neuropsykiatri, kriminologi, missbruk, psykisk ohälsa, coaching och mental träning.

 • Kommunikation/Avstånd

  Boendet ligger centralt och har samtidigt nära till den natursköna omgivningen, med skog och sjöar och erbjuder ett stort utbud av fritidsaktiviteter. Boendet ligger mycket nära de flesta vardagliga aktiviteter som ungdomarna har, vilket innebär en stor frihet för individen. Tillgång till Läs mer...

 • Övrigt

  Förtydligande av målgrupp: Barn och unga, 15-19 år, som uppvisar ett normbrytande beteende såsom att bryta mot föräldrarnas regler, ha ett negativt umgänge, begå enstaka brott eller genom utåtagerande beteende. Det kan föreligga en risk att utveckla ett missbruk och/eller kriminellt betee Läs mer...

Sunda Omsorg AB Sunda HVB

 • Pojkar 15-18 år
 • Flickor 15-18 år
 • Män 18-19 år
 • Kvinnor 18-19 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Skolproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2019-10-17
Sunda Omsorg AB Sunda HVB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida