Gröna Villan

 • Pris

  Boende enligt LSS: Individuell prissättning beroende på insatsbehov.

 • Antal platser/Boendeform

  5 platser.
  Boende med särskild service LSS 13-18 eller så länge skolgången pågår.
  Boendet är dygnetrunt verksamhet.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Gröna Villans grundläggande syfte är att stärka ungdomarnas förmåga till ett fungerande och självständigt liv. Tillsammans med varje enskild ungdom arbetar vi fram fungerande strategier både inför vardagsutmaningar men även inför de plötsliga, starka känslor som kan vara svåra att hantera. Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi har ett Ledningssystem för kvalitet och inom ramen för detta upprättas för varje ungdom Genomförandeplan och individuella mål som kontinuerligt följs upp och utvärderas i samverkan med individen och dess vårdnadshavare.

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi jobbar aktivt för en fungerande skolgång. Genom en nära kontakt med läraren och skolledningen försöker vi hitta individuella lösningar och arbetssätt som motiverar ungdomen till positiv inlärning. Skolgång tillhandahålls vid kommunal skola eller via hemundervisning i samverkan med hemko Läs mer...

 • Sysselsättning

  Vi lägger stor vikt vid en meningsfull vardag som innehåller individanpassade aktiviteter. Gröna Villan erbjuder målstyrda och upplevelsebaserade aktiviteter som utgår ifrån ungdomens intressen och förutsättningar såsom utflykter, promenader, anpassad ridning, träning, gemensam matlagning, Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Vi har stadigvarande boende vilket innebär att man kan bo hos oss under en längre period.

 • Inskrivningsförfarande

  Brukaren och vårdnadshavare söker insats från oss via LSS-handläggare.

 • Organisation/Personal

  Gröna Villans personal har specifik kunskap och erfarenhet av målgruppen inom autismspektrum, ADHD, självdestruktivitet, psykoser, borderline, schizofreni och utvecklingsstörning. Arbetsmetodik, pedagogik samt kommunikationshjälpmedel är alltid individuellt anpassade till varje enskild bru Läs mer...

 • Konsulter

  Vid behov tas konsulter in för specifika uppdrag.

 • Handledning

  För att kunna möta varje individ utifrån de specifika behoven får personalgruppen kontinuerlig utbildning och även handledning av professionella externa aktörer. Det kan exempelvis vara handledning enskilt/i grupp, utbildning kring målgruppen, bemötandet och förhållningssätt vid självskade Läs mer...

 • Samverkan

  Samverkan mellan olika aktörer är en förutsättning att stöd, service och omvårdnad ska gagna brukaren på bästa sätt. Våra kontakter präglas alltid av att ungdomen står i centrum och att samverkan ska ha sin ansats utifrån ungdomens bästa i syfte till att denne ska få tillgång till rätt res Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Verksamhetens Ledningssystem innehåller en struktur för vad som ska göras, hur det ska göras, hur uppföljningen och utvärderingen ska göras samt vem som ansvarar för vad.
  Vi har en kvalitetsgrupp där medarbetarna träffas regelbundet för att diskutera och arbeta med kvalitetsfrågor.

 • Fortbildning

  Kompetensutveckling är en viktig del i verksamheten och därför erbjuder vi intern och extern utbildning. Personalen erhåller kontinuerlig kompetensutveckling. Alla medarbetare i verksamheten får utbildning med inriktning mot målgruppen samt tilläggsdiagnoser. Årligen genomförs utbildning i Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Det finns goda möjligheter att anlända till Gröna Villan med lokaltrafik, då det ligger två busshållplatser i närheten av boendet. Centralstationen/Resecentrum ligger 2 km från Gröna Villan. Det tar ca 35 minuter att komma fram med tåg från Göteborg till Trollhättan, med bil tar det ca 45 Läs mer...

 • Referenser

  Göteborgs Stad
  Trollhättans Stad
  Uddevalla Kommun

Gröna Villan

 • Pojkar 13-18 år
 • Flickor 13-18 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Skolproblematik
 • Borderline
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2019-09-11
Gröna Villan

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida