Logo
 • image1.JPEG
 • image2.JPEG

Brinaxi Care AB

 • Pris

  Från 1850:-/dygnet och uppåt beroende på klientens individuella behov och uppdragets karaktär. I priset ingår stöd och tillsyn dygnet runt, drogtester, transportservice, hyra, mat m.m. Vi skräddarsyr varje insats och kan kombinera placeringen med: HSL (inkl abstinensbehandling eller sub Läs mer...

 • Antal platser/Boendeform

  10 platser i träningslägenhet/utslusslägenhet för vuxna män och kvinnor med varierande form av missbruk av alkohol, narkotika och läkemedelsmissbruk i kombination med psykiska eller neuropsykiatriska funktionsvariationer s.k. dubbla diagnoser. 8 platser i stödboende för vuxna män och kv Läs mer...

 • Främmande Språk

  Vi kan inom vår verksamhet ta emot klienter på de flesta språken. Vi kan även vid behov koppla in en s.k. kulturtolk. En kulturtolk har språket, den dubbla kultur kompetensen, den fria rollen samt specialkunskaper i till exempel; skolfrågor, habilitering, socialtjänst, barnfrågor, hedersre Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  Brinaxi Care arbetar med stöd & motivationsboenden, skyddade boenden, familjehem och träningslägenheter/utsluss. Vi är särskilt specialiserade på stöd och vård av vuxna män och kvinnor med varierande form av missbruk av alkohol, narkotika och läkemedelsmissbruk i kombination med psykiska e Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Våra uppdragsgivare hålls uppdaterade om ärendet via uppföljning, vårdplan/genomförandeplan, samt genom regelbundna månadsrapporter.

 • Utslussning/Eftervård

  Efter önskemål och överenskommelse, vi har tillgång till utsluss- och träningslägenheter.

 • Sysselsättning

  Vi uppmuntrar till en meningsfull tillvaro. Vi kan genom vårt nätverk av samarbetspartners ordna praktikplatser och utbildningar inom diverse branscher.

 • Behandling/Insatslängd

  Varierande, efter önskemål och överenskommelse.

 • Inskrivningsförfarande

  Förfrågan, matchning och placering enligt önskemål och överenskommelse. Klienten behöver inte vara drogfri eller avgiftad innan inskrivning.

 • Organisation/Personal

  I verksamheten finns det socionomer, sjuksköterskor, psykologer, läkare och boendestödjare som finns att tillgå i olika sammanhang vilket säkerställer att klienten har ett kompetent stöd i alla led och kan få sina behov tillgodosedda. Personalen har flera års erfarenhet från kommunala och Läs mer...

 • Konsulter

  Genom Socialpsykiatriska Utredningsteamet (SPUT) som ingår i vår vårdfläta finns också möjlighet till att ta över eller starta upp LARO-behandling samt genomföra alla typer av utredningar med kort väntetid. Psykiatriker ansvarar för medicinering och sjukskrivning på Brinaxi. Leg psykol Läs mer...

 • Handledning

  Vår personal har alltid tillgång till handledning via vårt joursystem och socionom.
  Personalen har ärendehandledning via SPUT/Socialpsykiatriska Utredningsteamet.

 • Samverkan

  Samordnaren sköter all samordning kring klienten och alla berörda parter utifrån det individuella uppdraget. Samordnaren utformar och formulerar tillsammans med klienten och andra berörda parter, t.ex läkare, frivården, psykologer och handläggare en genomförandeplan som kontinuerligt ut Läs mer...

 • Referenser

  Referenser på begäran och efter önskemål.

 • Övrigt

  Genom SPUT kan vi erbjuda psykiatri, behandling för psykiskt dåligt mående, behandling för missbruk t.ex LARO samt genomföra utredningar utan väntetid. För särskilt svårplacerade klienter - kan vi med mycket kort varsel erbjuda lägenheter med stödinsatser utöver det vanliga anpassat till Läs mer...

Brinaxi Care AB

 • Män 21
 • Kvinnor 21
 • Sociala problem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik

Dokument (3)

Senast uppdaterad: 2023-04-11
Brinaxi Care AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida