Logo
 • image8.jpeg
 • image8.png
 • image4.jpeg
 • image8.JPG
 • image1.jpeg
 • image9.jpeg
 • image3.jpeg
 • image2.jpeg

Creare Omsorg

 • Pris

  HVB barn 9-13 år: Enligt ramavtal. Pris utan ramavtal: Från 4900kr/dygn.
  Dygnsavgiften varierar utifrån problematik för respektive barn.

  Skyddat boende: Från 2000kr/dygn per vuxen samt från 800kr/ dygn för medföljande barn.

 • Antal platser/Boendeform

  HVB barn 9-13 år: 5 / HVB Behandlingshemmet bedrivs i ett plan, anpassat att ta emot individer med fysiska funktionshinder. Utöver barnens boenderum finns 2 vardagsrum, lekrum, samtalsrum, kontor och personalutrymmen. Skyddat boende: 5 / Boendet är ett gemensamhetsboende i flera plan. Läs mer...

 • Främmande Språk

  Engelska, Tyska, Tolk kan anlitas vid behov.

 • Ramavtal

  Ramavtal finns med ett flertal kommuner, kontakta verksamheten för uppgifter.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Målgrupp HVB barn 9-13 år: Heldygnsvård i form av HVB för barn 9-13 år med egen beteendeproblematik bestående av utagerande, våldsamt eller/och aggressivt beteende. Bemannat dygnet runt. Verksamheten tar emot både pojkar och flickor. Verksamheten tar emot barn som inte fungerar i det e Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Utvärdering och uppföljning sker enligt upprättad handlingsplan efter 1 mån, 3 mån samt 6 månader efter utskrivning från boendet.
  Kontakt med uppdragsgivare gällande utvärdering och uppföljning sker efter 1 månad efter avslutat uppdrag.

 • Utslussning/Eftervård

  HVB barn 9-13 år: Barnet slussas ut till det egna hemmet eller till ett familjehem efter insatstiden. Handlett stöd kan ske till familjen efter tiden på HVB-hemmet. Skyddat boende: Verksamheten hjälper till att ordna ny bostad när det är dags att flytta till ordinärt boende. Handlett Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  HVB: Barnen går i skola i närliggande skolor. Ett gott upparbetat samarbete finns med de närliggande skolorna. Anpassad skolgång med särskoleundervisning i grundskola/ resursskola eller i särskola finns om behovet är sådant. Vid behov så är personal delaktig under skoldagen och finns som Läs mer...

 • Sysselsättning

  HVB: Hos oss finns många olika saker att sysselsätta sig med på sin fritid. Exempelvis kan man spela pingis, innebandy, rida, promenera, se på film eller spela tv-spel utöver sin skolgång. Hemundervisning kan ske vid behov. Möjlighet finns till att utöva idrott eller andra typer av syssels Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  HVB: Helt vårdplansstyrd, 6 månader till ca 1 år, men kan variera beroende på uppdrag. Behandlingsmetoder som används är TBA (tillämpad beteendeanalys), RePULSE, där man arbetar individuellt med varje barn som har aggressionsproblematik, KBT för barn, TEJPING, samt MI (motiverande samtal) Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  HVB: Platsförfrågan görs direkt till Föreståndare eller verksamhetschef. En matchning görs kopplat till barnets ålder, mognad, problematik och övrigt samt till de barn som redan bor i verksamheten innan beslut om inskrivning sker. Skyddat boende: Förfrågan sker direkt till verksamhet Läs mer...

 • Organisation/Personal

  HVB barn 9-13 år: Föreståndare, Verksamhetschef, Samordnare och 10 behandlingsassistenter. Personalen har lång erfarenhet och utbildning från målgruppen. Bland annat Socionom, Beteendevetare, Fritidspedagog med inriktning specialpedagogik, Behandlingspedagog. Skyddat boende: Vår per Läs mer...

 • Konsulter

  Möjlighet att få kontakt med leg. hälso- och sjukvårdspersonal såsom psykolog, psykoterapeut, kurator, läkare och sjuksköterska finns.

 • Handledning

  Handledning sker var fjärde vecka av extern handledare med utbildning i psykoterapi och psykologi med inriktning
  våld i nära relation och hedersvåld / Barn som är utagerande, aggressiva och våldsamma.

 • Samverkan

  HVB:
  Verksamheten har god samverkan med BUP, skola, särskola, elevhälsa och andra aktörer kopplat till målgruppen.

  Skyddat boende:
  Verksamheten har god samverkan och gott samarbete Psykiatrin inom primärvården, skola, särskola, kvinnojourer samt
  med uppdragsgivare som socialtjänst.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Verksamheten bedriver ett aktivt kvalitetsförbättringsarbete enligt kvalitetshandboken och arbetar kontinuerligt med sitt miljöarbete enligt framtagen miljöpolicy.
  På Creare omsorg arbetar vi miljömedvetet med återvinning av förbrukningsartiklar och sortering av avfall.

 • Fortbildning

  Varje år upprättas en individuell kompetensutvecklingsplan för fortbildning och vidareutbildning. Personalen har extern handledning var fjärde vecka samt daglig handledning av verksamhetsledning.

 • Kommunikation/Avstånd

  HVB-hemmet bedrivs i Kils Kommun, ca 2 mil utanför Karlstad.
  Det skyddade boendet finns i Värmland

 • Referenser

  Sabina Ali, Stockholms stad, tel. 08-50818167
  Emma Lundqvist, Linköpings Kommun, tel. 013-263127


 • Övrigt

  Placeringsjour dygnet runt: tel. 010-303 1430

Creare Omsorg

 • Pojkar 9-13 år
 • Flickor 9-13 år
 • Kvinnor 18-99 år
 • Mamma/Barn 18-99 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor 18-99 år
 • Borderline
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2020-12-29
Creare Omsorg

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida