Logo

Familjehemsteamet på Gotland

 • Pris

  Enligt ramavtal

 • Antal platser/Boendeform

  Familjehemsteamet består av tre enheter; Stödboende för barn och unga (8 platser) Här har vi boende tillsammans i hus med tillgänglig personal dygnet runt. Stödboende för vuxna (8 platser) De placerade bor i egna lägenheter med tillgång till stödpersoner Förstärkta jour- och familjehe Läs mer...

 • Främmande Språk

  Persiska
  Engelska
  Arabiska
  Turkiska

 • Ramavtal

  Region Gotland (stödboende)
  290 kommuner som innefattar SKL Kommentus Inköpscentral ramavtal Konsulentstödd familjehemsvård.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Familjehemsteamet tillhandahåller jour- och familjehem samt stödboende för barn och unga och stödboende för vuxna. Vi kan ta emot syskonplaceringar, förälder/barn placeringar samt ensamkommande barn. Vi har ett väl upparbetat samarbete med skola, sjukvård och psykiatri. Familjehemsteam Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  I stödboendena styr vårdplan och genomförandeplan insatser och mål. Dessa följs upp och utvärderas var tredje månad. Brukarundersökningar genomförs 2 ggr/år samt vid utskrivning. Avbrott och fullföljda placeringar dokumenteras kontinuerligt och utvärderas en gång/år. Vi använder oss av Ss Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Görs upp individuellt med socialhandläggare.

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi har ett etablerat samarbete med kommunal grundskola samt gymnasieskola och folkhögskola.

 • Sysselsättning

  All fritidssysselsättning och praktik styrs av individens egna intressen och val. Vi använder oss av alla tillgängliga resurser i samhället såsom gym, badhus, hästverksamheter, olika konstetablissemang, muséer, teater, bio, bibliotek etc. Vi arbetar medvetet med att bredda individens friti Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  I våra stödboenden använder vi miljöterapin som grundläggande metod. Vi har tillgång till kompetens inom MI, ART, CRA, kriminalitet som livsstil. Vi har ett grundläggande genusperspektiv i verksamheten. Vi erbjuder en psykosocial och pedagogisk handledning till våra familjehem. Insatser Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Förfrågan från socialtjänst. Lämplighetsbedömning görs före inskrivnings- och placeringsbeslut. Om det är möjligt ser vi gärna att vi får kontakt med den som ska placeras före placeringsdatum för att beskriva vår verksamhet och höra oss för om speciella önskemål/behov från individen. Vi Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Ledningen består av VD, föreståndare och biträdande föreståndare. Vi har en verksamhetsansvarig för Stödboendena och en för familjehemsverksamheten. Personalen i stödboendena består av behandlingspedagoger och familjehemsdelen av familjehemskonsulenter. Varje familjehemskonsulent kan an Läs mer...

 • Konsulter

  Handledare, specialpedagog, psykolog.


 • Handledning

  Vi har extern handledning för personalen i stödboendena och familjehemskonsulenterna i gång/mån.
  Familjehemmen får handledning av våra konsulenter enligt överenskommelse.

 • Samverkan

  Vi samverkar med utbildningsväsendet, sjuk- och hälsovård, praktikplatser och olika fritidsorganisationer.
  Vid behov har vi en tät dialog med rättsväsendet i form av regionens polis.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi arbetar utifrån vårt kvalitetsledningssystem med systematisk utvärdering och uppföljning på tre nivåer; individ, organisation och verksamhet. Vi genomför egenkontroller, medarbetarundersökningar och brukarundersökningar. Vi arbetar aktivt med avvikelser och klagomålshantering. Vi använ Läs mer...

 • Fortbildning

  För personalen i Stödboendena har vi internutbildning enligt årsplan: 2021 är det miljöterapi och lågaffektivt bemötande. Varje medarbetare har en individuell kompetensutvecklingsplan.
  Familjehemmen genomgår en utbildning i Socialstyrelsens "Ett hem att växa i"

 • Kommunikation/Avstånd

  Till Gotland tar man sig med färja eller flyg och anländer då Visby. Våra familjehem ligger på olika ställen på ön - från Visby innerstad till hus på landet. Stödboendena är förlagda i Visby. Gotland är ca 15 mil långt och 5 mil brett. Det finns kollektivtrafik (buss) som sträcker sig öv Läs mer...

Familjehemsteamet på Gotland

 • Pojkar 16-20 år
 • Flickor 16-20 år
 • Män 21
 • Kvinnor 21
 • Mamma/Barn 21
 • Pappa/Barn 21
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Sexuella övergrepp
 • Skolproblematik
 • Par 21
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2021-08-16
Familjehemsteamet på Gotland

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida