Logo

Familjehemsteamet på Gotland

 • Antal platser/Boendeform

  Familjehemsteamet består av tre enheter;
  Stödboende för barn och unga (8 platser)
  Stödboende för vuxna (8 platser)
  Förstärkta jour- och familjehem

 • Främmande Språk

  Persiska
  Engeleska
  Arabisak
  Turkiska

 • Ramavtal

  Region Gotland

 • Verksamhetsbeskrivning

  Familjehemsteamet tillhandahåller jour- och familjehem, stödboenden samt skyddat boende, pedagogiska utredningar, psykologutredningar och familjebehandling. Vi tar även emot syskonplaceringar, förälder/barn placeringar samt ensamkommande barn. Familjehemsteamet består av Föreståndare, VC, Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi för dagjournaler på alla klienter, Månadsrapporter till socialhandläggare. I handledningen går man igenom klienterna. Varannan vecka har man möte mellan klienten och VA med kontaktperson. Skriver incidentrapporter med åtgärd som följs upp av VA och föreståndare.

 • Utslussning/Eftervård

  Görs upp individuellt med socialhandläggare.

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi har etablerade kontakter inom komvux och kommunal skola samt folkhögskola. Vi samarbetar med Gotlandstrafikskola för körkortsutbildning.

 • Sysselsättning

  Ridning på häst, Promenader och omvårdnad med hundar. Möjlighet till badhus och gym med dess utbud. Sällskapspel, biljard och film.

 • Behandling/Insatslängd

  Vi jobbar med lågaffektivt bemötande och erbjuder. MI- samtal, KBT, Konflikthantering, Krim programmet. Insatserna är individuellt anpassade efter förmåga och tid. • Inskrivningsförfarande

  upprättar ett placeringsbeslut. Föreståndare och VA skriver in klient tillsammans med socialhandläggare. Man går igenom regler och förhållningsätt samt schema för den dagliga verksamheten. De första veckorna är kontaktpersonen nära klienten och stöttar/visar vart allt finns och hur det fun Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Familjehemsteamet består av Föreståndare, VC, VA, och konsulter med olika bakgrunder samt erfarenheter! Ansvariga har adekvata utbildningar så som socionom och liknande med 30 års ungdomsarbete i privat samt kommunal regi. Övrig personal har utbildning inom målgruppen eller/och lång erfare Läs mer...

 • Konsulter

  Drog terapeut, psykiatriker, psykolog och MAS. Dessa tjänster tillhandahåller vi vid behov och i samförstånd med socialhandläggare och klient.


 • Handledning

  Handledning sker intern och med externa konsulter. Detta har vi en gång i månaden i samband med APT. Ansvarar för detta gör föreståndare tillsammans med VA. Mål med handledningen! Samspel, grupprocesser och relationer inom arbetsgrupper Metoder för problemlösning och konflikthantering sa Läs mer...

 • Samverkan

  Föreståndaren har en "VA" verksamhetsansvarig på varje enhet och i vissa fall även en VC. Syftet är att fungera som en förlängd arm till föreståndaren samt ha övergripande inblick i sitt ansvarsområde. Enhets möten sker en gång i månaden, konsulter kan även vara med vid dessa möten. På f Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  I vårt kvalitetsledningssystem arbetar vi löpande. Vi ska ständigt följa och utveckla oss.

 • Fortbildning

  Just nu genomför vi en kurs för samtliga anställda i genusperspektiv i socialt arbete. Utförare är ett konsult företag ”MP utbildning”

 • Kommunikation/Avstånd

  Visby flygplats och Visby hamnterminal är resväg till och från Gotland. kommunaltrafik med buss över hela ön. Personal kan även ombesörja transport.

 • Övrigt

  Blomman gruppboende är ett skyddat boende vi samarbetar med.

Familjehemsteamet på Gotland

 • Pojkar 16-20 år
 • Flickor 16-20 år
 • Män 21 år-
 • Kvinnor 21 år-
 • Mamma/Barn 21 år-
 • Pappa/Barn 21 år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Sexuella övergrepp
 • Skolproblematik
 • Par 21 år-
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2020-12-16
Familjehemsteamet på Gotland

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida