Logo
 • image1.jpg
 • image2.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image5.jpg
 • image6.jpg
 • image7.png
 • image8.jpeg

HVB Institutet i Roslagen AB

 • Pris

  Dygnspriser varierar beroende på avtalade priser i tex ramavtal, individuellt anpassade lösningar och den placerades specifika behov.

 • Antal platser/Boendeform

  Milton HVB har sex (6) platser i enlighet med tillstånd. Vi arbetar dock med max fyra till fem placeringar samtidigt.

 • Främmande Språk

  Engelska

 • Ramavtal

  Milton HVB har idag ramavtal med de flesta kommuner, bla genom ADDA - HVB för barn och unga samt ADDA familjehemsvård.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Välkommen till HVB-Institutet i Roslagen AB! Vår nisch är att bedriva små familjära HVB-hem i en hemlik miljö. Vi är ett bolag med lång erfarenhet av socialt arbete och framförallt av vård och behandling på HVB-hem för barn och unga. Vi har formell utbildning och kompetens, adekvat erfa Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  På HVB-Institutet arbetar vi systematiskt och fortlöpande med kvalitetsarbete i enighet med SOSFS 2011:9. Ledningssystemet används för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Vårt arbete är både företagsövergripande och lokalt anpassat till verksamhetens Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Vi erbjuder möjlighet till utsluss i enighet med vår arbetsmetod KOBTIVA. Utsluss ingår som ett område i samband med att behandlingen ska avslutas. Upplägget utformas i samverkan mellan HVB-hemmet, ungdom, vårdnadshavare och uppdragsgivare. Vi erbjuder en strukturerad utsluss till vårdnads Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi samverkar med grundskolor och gymnasium i framförallt Norrtälje, Rimbo, Stockholm och Uppsala för att upprätta en fungerande skolgång för ungdomen. Det är av största vikt att ungdomen ges möjlighet att uppfylla målen i läroplanenen. Nära samverkan finns även med en liten resursskola uta Läs mer...

 • Sysselsättning

  Att ha en sysselsättning och en meningsfull fritid är ofta en skyddsfaktor för våra ungdomar. Vi uppmuntrar ungdomen att utveckla och upprätthålla en individuell fritidsaktivitet som denne kan fortsätta med efter placeringen hos oss. Varje vecka erbjuds ungdomarna gemensamma aktiviteter. V Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Behandlingsarbetet på Milton HVB genomförs i enighet med arbetsmetoden KOBTIVA - Kognitiv och beteendeträning i vardagen. KOBTIVA är indelad i perioder: analysperiod (2 månader), träningsperiod (ca 4–8 månader), utslussperiod (ca 2 månader). Behandlingens längd anpassas utifrån ungdomens b Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Uppdragsgivare kontaktar föreståndare eller vår placeringssamordnare vid önskan om placering hos oss. Föreståndare Lisette Svensson Tel: 070–4868219 Inför inskrivning gör vi alltid en individuell lämplighetsbedömning för att säkerställa att ungdomen matchar verksamhetens målgrupp samt de n Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Vi har medarbetare i tjänst på Milton HVB dygnet runt. 100% av våra medarbetare har adekvat eftergymnasial utbildning och erfarenhet av behandlingsarbete med barn och ungdomar. Vi ställer krav på utbildning, erfarenhet och personlig lämplighet. Arbetsgruppen har tillgång till arbetsledning Läs mer...

 • Konsulter

  Vid behov och önskemål anlitar vi konsulter så som terapeut, psykolog och utredare. Vi kan utifrån detta erbjuda neuropsykiatrisk utredning, psykologbedömning, traumautredning etc utan långa väntetider.
  Familjebehandling kan erbjudas i samverkan med extern part.

 • Handledning

  Arbetsgruppen har extern handledning en gång i månaden. Handledningens inriktning anpassas utifrån behov - metodhandledning, ärende - och processhandledning. Föreståndaren har hög närvaro i verksamheten och handleder arbetsgruppen i det vardagliga arbetet. Vi genomför APT och behandlin Läs mer...

 • Samverkan

  Våra övergripande samverkansrutiner styrs genom våra processer i ledningssystemet avsnitt ‐ Samverkan. HVB‐hemmets föreståndare är ansvarig för att det finns rutiner för samverkan på lokal nivå. I ungdomens vårdplan och behandlingsplan/genomförandeplan specificeras dennes vårdbehov och där Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  HVB-Institutet arbetar i enighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9. Vi genomför exempelvis egenkontroller, riskanalyser, riskbedömningar, sammanställer och utreder inkomna synpunkter/klagomål. Vi arbetar syste Läs mer...

 • Fortbildning

  Våra medarbetare genomför fortbildning löpande. Vi utgår ifrån verksamheten och ungdomarnas behov samt vilken typ av utbildningsinsats som medarbetaren behöver för att utföra arbetet på ett kvalitetssäkert sätt. Under 2022 har vi bland annat genomfört utbildning i Hot och Våld, grundläggan Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Milton HVB ligger i ett villaområde i utkanten av centrala Norrtälje. Det är goda bussförbindelser till tex Uppsala och Stockholm.

 • Referenser

  Delges vid förfrågan!

 • Övrigt

  Vi är erfarna kring att utforma och genomföra individuellt anpassade insatser för ungdomar med omfattande beteendeproblematik och diagnoser. Vi är vana att genomföra insatser 1-1.

  HVB-Institutet är medlemmar i Vårdföretagarna och Almega.

HVB Institutet i Roslagen AB

 • Pojkar 14-18 år
 • Flickor 14-18 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Adoptionsproblematik
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
 • Riskbruk
 • Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS)

Dokument (2)

Senast uppdaterad: 2023-10-31
HVB Institutet i Roslagen AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida