Logo

Independent Youth AB

 • Pris

  Priset anpassas utifrån den unges behov.

 • Antal platser/Boendeform

  Independent Youth erbjuder familjehem, jourhem, behandlingsfamiljer och skyddat boende.

 • Främmande Språk

  Engelska, arabiska, dari, persiska, turkiska

 • Verksamhetsbeskrivning

  Independent Youth erbjuder konsulentstödda familjehemsvård. Vi har som utgångspunkt att varje människa bör ha en trygg och god levnadsnivå där individen har en grundläggande trygghet, sysselsättning och en meningsfull vardag. Independent Youth strävar efter att erbjuda en god kvalitet gäll Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Efter att ett ärende har avslutats görs en uppföljning med den placerade kommunen kring placeringen. Kommunikation sker även löpande med kommunen under placeringens gång för att se till att genomförandeplanen överensstämmer med vårdplanen och att den enskildes behov tillgodoses.

 • Utslussning/Eftervård

  Vid utslussning sker ett avslutningsmöte där samtliga parter deltar. Utslussning sker utifrån den enskildes behov av stöd i syfte att ge bästa möjliga förutsättningar för individen. Independent Youth erbjuder stöd i form av bland annat sysselsättning, boendesituation och kontaktfamilj.

 • Skola/Kursverksamhet

  Den enskilde ska motiveras och få stöttning i att delta i skolundervisning.

 • Sysselsättning

  Independent Youth erbjuder samtliga individer sysselsättning i form av skolgång eller arbete/praktik. Familjehemmen stöttar de placerade individerna med att hitta en meningsfull sysselsättning. Vi erbjuder dessutom sysselsättning med hjälp av våra kvalificerade färdighetstränare baserat på Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Insatslängden bestäms utifrån individens behov och i samråd med kommunen.

 • Inskrivningsförfarande

  Vid förfrågan kan kontakt tas med:

  Victor Arian 070-2220131

 • Organisation/Personal

  Verksamheten har beredskap dygnet runt, främst riktad för att erbjuda familjehemmen stöd vid behov men även för placeringar efter kontorstid.

  Arbetsgruppen och insats anpassas utifrån den unges behov och aktuell vårdplan. Den unge får tillgång till kontaktperson eller ungdomscoach.

 • Konsulter

  Våra konsulter som används är barnpsykiatriker, läkare, psykolog, traumaterapeut, alkohol- och drogterapeut m.fl.

 • Handledning

  Handledning till familjehemmen sker av konsulent med erfarenhet av socialt arbete. Handledning sker en gång i månaden. Om ett ytterligare behov av stöd föreligger kan handledningen utökas.

 • Samverkan

  Insatsen formas utifrån socialtjänsten vårdplan. Kontinuerlig kontakt sker med socialsekreterare och regelbundna uppföljningsmöten sker i syfte att säkerställa en trygg och god placering för den enskilde.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Underlag för kvalitetsutvecklingsarbetet används i form av uppdragsutvärderingar, rutiner avseende kvalitet och kundundersökningar. Dessa sammanställs vid upprättandet av handlingsplan där eventuella åtgärder samt mål lyfts fram. Detta görs i syfte att se till att verksamhetens kvalité är Läs mer...

 • Fortbildning

  Familjehemmen genomgår utbildningen ”Ett hem att växa i” som är utfärdad av Socialstyrelsen. Fortbildning sker kontinuerligt i kontakt med konsulent. Verksamheten följer omvärldsbevakning och följer aktivt den utvecklings som sker inom verksamheten. Personal inom Independent Youth fortbild Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Verksamheten har familjehem i flera delar av landet.

Independent Youth AB

 • Pojkar 0-20 år
 • Flickor 0-20 år
 • Män 0-20 år
 • Kvinnor 0-20 år
 • Mamma/Barn 0-20 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Samsjuklighet
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Fysiska funktionshinder
 • Invandrarproblematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
 • Riskbruk
 • Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS)
 • HBTQI
Senast uppdaterad: 2024-07-01
Independent Youth AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida