• image6.JPG
 • image1.JPG
 • image3.JPG
 • image2.JPG
 • image5.JPG

Meby Behandlingshem, Mellösa

 • Pris

  Enligt ramavtal eller överenskommelse.

 • Antal platser/Boendeform

  Två separata avdelningar med 8 behandlingsplatser, och 4 mellanfasplatser

 • Främmande Språk

  Engelska, finska,

 • Verksamhetsbeskrivning

  Behandlingsgrunden/organisationsformen är kognitiv miljöterapi. Behandlingsmetoder: -Gruppsamtal/gruppövningar - Psykoterapi (KBT, individuellt) - Psykiatriteam: För psykiatrisk bedömning och ev. medicinsk behandling. Farmakologisk abstinensbehandling. - Missbruks- och beroendebeh Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Meby behandlingshem använder SecuraNova hvb, ett datasystem med stöd för journalföring och all övrig dokumentation enligt SoL/LSS och HSL. I SecuraNova hvb finns även stöd för screening och systematisk bedömning av våra klienters behov, deras resurser och den förändring de genomgår under o Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Mellanfasboende där ungdomen haregen ekonomi och hushållning i ett eget hus. Detta är ett steg mellan behandlingshemmet och eget lägenhetsboende/eftervårdsboende.

  Vi erbjuder även stödboende i egen lägenhet.

 • Skola/Kursverksamhet

  Meby behandlingshem har för skolpliktiga ungdomar och upp till ett 10:e skolår ett samarbete med friskolan Båktorp, som funnits i Nyköping sedan 2008. Skolan har plats för 12 elever. I Båktorp skola kan vi erbjuda ungdomarna på Meby en snabb skolstart efter placeringens början samt in Läs mer...

 • Sysselsättning

  Schemalagda fritidsaktiviteter.
  Fysisk aktivitet: Friluftsdagar, träning på gym med möjlighet till olika former av individuell och gruppträning.
  Biokvällar och aktivitetshelger. Sommar- och vinterresor med årstidsanpassade aktiviteter.

 • Behandling/Insatslängd

  2 månader till 1 år.

 • Inskrivningsförfarande

  Ansökan direkt till hemmet. Studiebesök enligt överenskommelse.

 • Organisation/Personal

  Verksamheten har bedrivits sedan 1988. Beteendevetare, Sociolog med missbruksinriktning, Behandlingsassistent, Socialpedagog, Steg 1-terapeut. Personal har genomgått orienteringsutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi, , RFSU-utbildning "Tonåringar och sexualitet". BBIC Läs mer...

 • Konsulter

  Psykiatriker för konsultation och farmakologisk behandling.
  Leg.Psykolog, för psykologisk och neuropsykiatrisk utredning och personalutbildning.
  Allmänläkare, vid behov. Alla ungdomar genomgår läkarundersökning vid placering.

 • Handledning

  Ärende och processhandledning en heldag i månaden av leg.Psykoterapeut..

 • Samverkan

  Vi önskar: Att socialtjänsten strävar efter ett nära samarbete, öppen dialog och flexibilitet i ett gemensamt förändringsarbete. Att socialtjänsten under placeringen var 6-8: e vecka, tillsammans med behandlingshem, ungdom och föräldrar deltar i uppföljningsmöten där behandlingsresultatet Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Meby har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enl SOFS 2011:9. IT-systemet SecuraNova hvb är ett viktigt hjälpmedel i vårt system för kvalitetssäkring eftersom det hjälper oss att kunna uppfylla tillsynsmyndigheternas (Länsstyrelsen, kommunens socialtjänst, IVO, och Data Läs mer...

 • Fortbildning

  Orienteringsutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi. RFSU-utbildning "Tonåringar och sex och samlevnad". ADAD-intervjuutbildning. BBIC. Vägvalet. Steg-1 utbildning i Kognitiva och beteendeinriktade terapier. Suicidprevention, MI-utbildning. rePulse, CRA-missbruksbehandli Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Flen ligger på ca 6 km avstånd från Meby Mellösa. Tåg mellan Flen och Stockholm 1 gång i timmen. Resan tar ca 1 timme.
  Närmsta Flygplats är Skavsta i Nyköping ca 40 min resa från Meby.
  Vi behov hämtar vi föräldrar/socialsekreterare vid Flens central.

 • Referenser

  Eskilstuna kommun. Socialtjänsten. Socialsekreterare Gunilla Boberg. Tel 016-710 10 00. gunilla.boberg@eskilstuna.se

Meby Behandlingshem, Mellösa

 • Pojkar 13-17 år
 • Flickor 13-17 år
 • Män 18-20 år
 • Kvinnor 18-20 år
 • Invandrarproblematik
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Aspergers syndrom
 • ADHD
 • Skolproblematik

Dokument (2)

Senast uppdaterad: 2021-06-11
Meby Behandlingshem, Mellösa

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida