Logo
 • image1.png

Familjehem i Mälardalen (FIM AB)

 • Pris

  Dygnskostnad diskuteras beroende på uppdragsbeskrivning.

 • Antal platser/Boendeform

  FIM AB har familjehem med boende i familjehemmet och/eller så kallade bredvidboende som är en mindre boendeenhet i anslutning till familjehemmet.

 • Främmande Språk

  Våra familjehem har en variation av kunskap i olika språk.

 • Ramavtal

  Företaget har ramavtal med ett antal kommuner för familjehemsvård för barn, unga och vuxna. Vi har bl.a. det stora ADDA-avtalet (tidigare SKL-Kommentus).

 • Verksamhetsbeskrivning

  FIM AB har varit verksamma inom konsulentstödd familjehemsvård sedan 1994 med uppdrag från socialtjänsten och kriminalvården. FIM AB arbetar för en förstärkt vårdinsats där familjehemmet är basen för individuella insatser (modellinlärning) för barnet, ungdomen, eller den vuxne. Konsulent Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi har sedan starten utvecklat familjehemsvården efter evidens för att möta dagens problemställningar och följer SoS föreskrifter och riktlinjer för kvalité i famijehemsvård. Dokumentation Vi dokumenterar i enlighet med Socialstyrelsen krav i godkänt journalföringsprogram ISOX 2000 s Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  FIM AB har ett antal mindre lägenheter tillgängliga för klienter i eftervårdsskedet. Boende i utsluss/träningslägenhet kombineras med boendestöd efter behov.

 • Sysselsättning

  Vi samverkar med ett antal sociala företag, som möjliggör sysselsättning inom olika intresseområden. Vi lägger stor vikt vid att varje klient skall ha sysselsättning efter egen förmåga. Vår tanke är att skapa korta vägar till sysselsättning, utredning, behandling och boende vilket resulte Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Inskrivning sker efter förfrågan och matchning. Inskrivningsförfarandet är individuellt efter behov i samråd med uppdragsgivaren. Efter ställd förfrågan om placering ger FiMAB förslag på familjehem eller stödboende. Ansvarig handläggare gör bedömning om lämplighet och kvalité. Vid Läs mer...

 • Organisation/Personal

  FIM AB är ett litet stabilt företag med 30 års erfarenhet av familjehemsvård. Personalen kommer från statliga, kommunala och privata verksamheter med erfarenhet av behandling, familjehemsvård, myndighetsutövning och kriminalvård. Alla konsulenter har akademisk utbildning om minst 120 p me Läs mer...

 • Konsulter

  FIM ABs beroendemottagning Psykiatri/missbruk-utredning och behandling För de placerade med krisreaktioner, psykisk sjukdom, missbruk och samsjuklighet har vi möjlighet att erbjuda behandling, utredning, medicinsk backup, vilket kan ske utan väntetider. Beroendemottagningen har följan Läs mer...

 • Handledning

  Våra familjehem har möjlighet till handledning var eller varannan vecka. FIM AB har dygnet runt jour för familjehemmen, möjligheten till handledning finns även utanför kontorstid. Konsulenterna på FIM AB har process och ärendehandledning utförd av extern Leg. Psykoterapeut med handl Läs mer...

 • Samverkan

  Samverkan ser vi som en förutsättning för en god vård. Vi samverkar med uppdragsgivare, familjehem, andra vårdgivare och med berörda pater som finns i klienternas nätverk och som är viktiga för klienten.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  FIM AB utför ett kontinuerligt kvalitetsarbete för en trygg och säker vård. Detta sker genom rutiner i det interna kvalitetsledningssystemet. Mätning av kvalité utförs även genom Infosoc enkäter där mätning efter index sker av rättsäkerhet, stöd/insatser samt ett flertal andra index. Enkät Läs mer...

 • Referenser

  Finns att tillgå efter förfrågan.

 • Övrigt

  Kvalitetsindex
  Resultat av vår mätning av kvalité finns att tillgå genom Infosoc.

Familjehem i Mälardalen (FIM AB)

 • Pojkar 0-18 år
 • Flickor 0-18 år
 • Män 18
 • Kvinnor 18
 • Mamma/Barn
 • Pappa/Barn
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Samsjuklighet
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Fysiska funktionshinder
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Par 18
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2023-11-20
Familjehem i Mälardalen (FIM AB)

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida