Logo

Attendo Familjehem / Jourhem och Kraftigt förstärkt familjehemsvård

 • Pris

  Vårddygnsavgiften regleras i ramavtal och i det individuella avtalet utifrån de insatser som är beslutade i genomförandeplanen.
  Kostnader för skola/utbildning ingår inte i avgiften utan regleras mellan kommunerna.

 • Antal platser/Boendeform

  ca 280.Vi finns över hela Sverige och har regionala placeringsfunktioner enligt följande:
  Placeringsförfrågningar under kontorstid:
  Sthlm Mälardalen/V Götaland/syd
  072-189 28 30

  Norrland
  076-790 20 40

  KBT Beda/Dalarna
  076-141 35 13

  Och efter kontorstid: 020- 40 37 00

 • Främmande Språk

  Våra jour/familjehem behärskar 27 språk som exempelvis engelska (ett flertal dialekter), franska, tyska, kurmanji, sorani, farsi, amarinja, tigrinja, arabiska (ett flertal dialekter), hindi, pashto, urdu, swahili, portugisiska, spanska, somali, hausa, ryska, ukrainska, kazakiska, uiguriska Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  Attendo IOF arbetar på uppdrag av socialtjänsten och i enlighet med målen och intentionerna i socialtjänstlagen. Mål och delmål utformas i en individuell genomförandeplan vid varje placering. Genomförandeplanen utgår från socialtjänstens vårdplan. Familjehemsverksamheten har som övergri Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Attendo Individ och Familj har ett väl upparbetat kvalitetssystem. Syftet är att granska, säkra och utveckla verksamheten ur så många synvinklar som möjligt. Metoderna för att bedriva kvalitetsarbetet skiljer sig delvis åt enheterna emellan. Gemensamt för de flesta verksamheter är dock kli Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Vid alla utskrivningar sker ett avslutningsmöte där alla berörda parter medverkar, så som klient och eventuell biologisk familj, familjehem, socialtjänst och familjehemskonsulent. Utslussningen är individuellt anpassad utifrån den klientens behov. I utslussförfarandet kan Attendo IOF:s öv Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Den placerade stöttas och motiveras så långt det är möjligt att delta i den vanliga undervisningen i grundskolan och gymnasieskolan. De praktiska arrangemangen kring undervisningen och kostnaderna är en angelägenhet för den placerande kommunen och den kommun vilken familjehemmet är beläget Läs mer...

 • Sysselsättning

  Klienten deltar i familjens aktiviteter. En del av familjehemmen som har lantgårdar kan erbjuda ungdomar extra sysselsättning. Familjehemmet stödjer och uppmuntrar klienten till fritidsaktiviteter som de är intresserade av och erbjuder dem möjlighet att prova aktiviteter som de tidigare i Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Bestäms av hur målet med uppdraget är formulerat av den uppdragsgivande socialnämnden i vårdplanen och av uppdraget i genomförandeplanen.

 • Inskrivningsförfarande

  En förfrågan inkommer från uppdragsgivaren om en insats utifrån klients behov. Vid dessa tillfällen erbjuder vi oss att personligen möta uppdragsgivare, klient, familj och eventuellt annan personal. Ärendet matchas i placeringskonferensen där verksamhetschefer och psykiater medverkar. Syf Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Familjehemsverksamheten består av en verksamhetschef som ansvarar för all familjehemsvård. Verksamhetschefen har utvecklingssamtal med familjehemskonsulenterna minst en gång per år. Verksamhetschefen har yttersta ansvaret för placeringar, kvalitet och budget. Verksamhetschefen deltar i Läs mer...

 • Konsulter

  Externa konsulter som används är barnpsykiater, vuxenpsykiater, psykologer, legitimerade psykoterapeuter, familjeterapeuter, missbruksbehandlare mfl. Flertalet finns i Attendo IOF:s organisation. Konsulterna engageras för att mobilisera resurser kring enskilda klienter på eller i närheten Läs mer...

 • Samverkan

  Vid placeringen skall socialnämnden (myndigheten) ha upprättat en vårdplan enligt 11 kap 3 § SoL. I vårdplanen anges syftet med biståndsbeslutet och målet med den efterfrågade insatsen. De individuella insatser Attendo IOF ska bidra med för att målet i vårdplanen skall uppnås regleras i en Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Såväl tjänstekvalitetsundersökningar, uppdragsutvärderingar, klagomålshantering, kvalitetsrutiner och avslutande samtal tjänar som underlag för det kvalitetsutvecklingsarbete som pågår inom Attendo IOF. Utifrån de sammanställningar och rapporter som tas fram upprättas handlingsplaner där å Läs mer...

 • Fortbildning

  Attendo IOF har en aktiv omvärldsbevakning och följer noggrant den forskning och utveckling som sker inom de områden där Attendo IOF har verksamhet. Attendo IOF deltar också regelbundet i aktuella seminarier och föreläsningar och har en aktiv bevakning av lagstiftning och anvisningar inom Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Familjehemmen finns i hela landet från Skåne till södra Norrland.
  Konsulenterna finns i närheten av familjehemmen.

 • Övrigt

  Attendo Individ och Familj är en del av Attendo som erbjuder vård och omsorg till äldre och funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg i Sverige, Norge och Danmark. Vår verksamhet spänner över kommunernas hela socialtjänstområde, från barn- och ungdomsvård till familjerådgivning oc Läs mer...

Attendo Familjehem / Jourhem och Kraftigt förstärkt familjehemsvård

 • Pojkar 0-18 år
 • Flickor 0-18 år
 • Män 18-25 år
 • Kvinnor 18-25 år
 • Mamma/Barn år-
 • Pappa/Barn år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Par 18-25 år
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2021-06-02
Attendo Familjehem / Jourhem och Kraftigt förstärkt familjehemsvård

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida