Logo

Sveriges Kristna Familjehem SKFH

 • Pris

  Dygnspriserna varierar utifrån vad som ingår i uppdraget. I övrigt enligt ramavtal.

 • Antal platser/Boendeform

  Familjehem, jourhem och förstärkt familjehem. 1–2 platser per familjehem, familjehem för förälder med barn, skyddat boende. Eget boende i stuga på gården med självhushåll alternativt hushåll hos familjehemmet.

 • Främmande Språk

  Engelska, franska, spanska. Tolk anlitas vid behov.

 • Ramavtal

  SKFH har ramavtal med Kriminalvården gällande familjevård och halvvägshusplats enskilt boende. SKFH har även ramavtal med ett flertal kommuner.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Sveriges Kristna Familjehem är en icke vinstdrivande familjehemsorganisation som bedriver konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga och vuxna. SKFH har över 25 års erfarenhet av familjehemsvård på uppdrag av kommuner och Kriminalvård. Våra familjehem får handledning, utbildning och möj Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Planering för utsluss sker i samråd med uppdragsgivaren och den placerade. Planeringen påbörjas i ett tidigt skede och sker successivt under familjehemsplaceringen. SKFH arbetar aktivt med hjälp till självhjälp för att den placerade ska ha bostad, försörjning/sysselsättning, positiva socia Läs mer...

 • Sysselsättning

  Sysselsättning är en viktig del av familjehemsvården och planeras utifrån den placerades behov och förutsättningar. Familjehemsvården i SKFH:s familjehem har sin utgångspunkt i den fastställda vård- och genomförandeplanen/behandlingsplanen.

 • Behandling/Insatslängd

  Placeringens längd beror på uppdragsgivarens krav och den placerades behov.

 • Organisation/Personal

  Antalet anställda är fem heltidsanställda, en deltidsanställd och tre timanställda. Fem av de anställda är socionomer, varav två är auktoriserade socionomer. Personalen har bland annat följande vidareutbildning/kompetenser: handledarutbildning, KBT, MI, BBIC, lågaffektivt bemötande, åt Läs mer...

 • Konsulter

  Konsulentstöd är obligatorisk vid alla familjehemsplaceringar. Konsulentens huvuduppgift är att ansvara för att familjehemmet har det stöd och de resurser som placeringen kräver. Hembesök och handledning av konsulenten sker minst en gång per månad eller oftare vid behov eller enligt överen Läs mer...

 • Handledning

  Handledning till familjehemmet sker minst en gång i månaden, oftare vid behov och/eller överenskommelse med uppdragsgivaren. Handledningen utförs i regel av konsulenten, hemma hos familjehemmet och utgör en viktig del i konsulentens stöd till familjehemmet i utförandet av uppdraget. Familj Läs mer...

 • Samverkan

  Samverkan mellan den placerade, familjehemmet, ansvarig handläggare/uppdragsgivare, nätverket och SKFH utgör en av de viktigaste delarna i SKFH:s konsulentstödda familjehemsvård. Detta sker utifrån det uppdrag SKFH får från uppdragsgivaren och har sin utgångspunkt den fastställda vård- och Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  SKFH bedriver ett aktivt kvalitetsarbete för att upprätthålla en hög kvalitet i arbetet med konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga och vuxna. Kvaliteten ska genomsyra varje fas av familjehemsvården och upprätthållas för alla inblandade aktörer. Ett ledningssystem för systematiskt kv Läs mer...

 • Fortbildning

  Utbildning och erfarenhetsutbyte med andra familjehem anordnas två helger per år under SKFH:s familjehemsträffar. Utbildning sker i relevanta ämnen och utformas utifrån verksamhetens behov och familjehemmens önskemål. Annan utbildning aktuell för den specifika placeringen erbjuds också fam Läs mer...

 • Referenser

  Referenser finns och lämnas på begäran.

 • Övrigt

  Tillståndsbevis från IVO finns.
  SKFH är medlemmar i Famna – riksorganisationen för idéburen vård och omsorg.

Sveriges Kristna Familjehem SKFH

 • Återbruksvägen 7 A
  703 53 Örebro
  019-24 06 65, jourtelefon kvällar och helger 0705-80 47 59
 • info@skfh.org
  www.skfh.org
 • Org-nr: 875701-2177
 • Kontaktperson
 • Karl Palm
  0707-80 35 32
  karl@skfh.org
 • Per Jörlin
  0765-50 15 91
  per@skfh.org
 • Pojkar 0-20 år
 • Flickor 0-20 år
 • Män 21 år-
 • Kvinnor 21 år-
 • Mamma/Barn år-
 • Pappa/Barn år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Par år-
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2020-06-09
Sveriges Kristna Familjehem SKFH

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida