Logo

VUO Bruksgården HVB och Stödboende

 • Pris

  Från 480 kr per dygn Stödboende / Boendestöd.
  Från 1450 kr per dygn för Särskilt boende.
  Från 1850 kr per dygn för HVB.

 • Antal platser/Boendeform

  17 platser på HVB och 28 platser på Särskilt boende.
  30 Platser på Stödboende

 • Främmande Språk

  Engelska, kurdiska, persiska dari, pashto, arabiska, ryska.

 • Ramavtal

  Östersunds kommun.
  Stockholms läns landsting.
  Migrationsverket.
  Kommuner i Västernorrlands län.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Kognitiv Beteendeterapi Verksamheten bygger på en trygg, strukturerad tillvaro med tydlighet och ständig närhet till personal. Arbetsmetod och förhållningssätt kommer utifrån KBT (Kognitiv Beteendeterapi) Vi arbetar med Veckoplaner och med Beteendeestödsplaner som utgår ifrån beteendein Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Inriktning och uppdrag för behandling och boende definieras i genomförandeplanen.

  Utvärdering och uppföljning sker vid behandlingskonferenser, samt vid träffar med uppdragsgivare.

  Den enskilde gör regelbundna skattningar där utveckling, mående och trivsel följs upp.

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussning till hemkommun sker via studiebesök där den boende får möjlighet att bekanta sig med nytt boende och ev ny personal. Vi följer upp via ett antal besök hos den f d boende. Handledning om arbetssätt och omvårdnadsbehov ingår. Eftervård kan erbjudas i samråd med uppdrag Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Samarbete med Komvux i Sundsvall eller vid vår Pedagogiska enhet. Om önskemål finns att studera så kan det behovet tillgodoses. Egen studieverksamhet bedrivs, bland annat i form av matlagning och bildbehandling via dator. Samarbete med Svenska Kyrkan som tillhandahåller Svenska för invandr Läs mer...

 • Sysselsättning

  Verksamheten erbjuder meningsfull sysselsättning och fritidsaktiviteter utifrån den enskildes färdigheter och önskemål. Samarbete finns med Samhall och handläggare hos Arbetsförmedlingen med särskild inriktning mot funktionshindrade. Verksamheten har daglig verksamhet. Det är en ve Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  3 månader och uppåt.

 • Inskrivningsförfarande

  Föreståndaren på plats ansvarar för inskrivningen. Akutplaceringar kan erbjudas, inklusive hämtning. Aktuell person bjuds in till ett studiebesök tillsammans med ansvarig handläggare, anhöriga och ev gode män etc. Möjlighet finns att sova över enstaka natt för individen ska få k Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Verksamheten har varit i drift sedan 2002. Styrande bolag är Västernorrland Utveckling & Omvårdnad Antalet heltidsanställda uppgår till sexton personer. Personalen består av terapeuter, skötare, sjuksköterskor, behandlingspedagoger och socionom med erfarenhet från kommun, lands Läs mer...

 • Konsulter

  Psykiatriöverläkare genomför rond en gång per månad på konsultbasis.

  Psykoterapeut träffar de boende varje vecka.

  Massageterapeut behandlar varje vecka.

  Besöks- och terapihundar med förare besöker verksamheten varannan vecka.

  Alkohol- och drogterapeut anlitas vid behov.

 • Handledning

  Extern handledning sker en gång per månad. Handledare f r o m hösten 2010 är psykolog Ingmar Nissen. Handledningen omfattar både frågor kring de boende, samt interna processer.
  KBT Handledning sker genom Gunhild Sjölander.

 • Samverkan

  Önskvärt är ett tydligt uppdrag med mål, krav och förväntningar.

  Deltagande i kontinuerliga uppföljningar och planering av utsluss är också önskvärt.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Verksamhetens kvalitetsarbete utgår från kvartals- och årsplanering med tidssatta verksamheter och uppföljningar. Arbetet mot en ISO-certifiering har påbörjats. I samband med detta upprättas processbeskrivningar som styr verksamhetens innehåll och vårdens genomförande. Flödet i process Läs mer...

 • Fortbildning

  MI utbildning i samarbete med Landstinget Västernorrland
  Tydliggörande pedagogik som är KBT inriktad mot ett eget självständigt liv.

  Utbildning sker genom föreläsningar, besök, handledning och litteratur riktade mot målgruppen

 • Kommunikation/Avstånd

  Verksamheten är belägen i Sundsvall.

  Avstånd till Sundsvall är ca 3 km och till Sundsvall/Härnösands flygplats ca 20 km.

 • Referenser


 • Övrigt

  Bruksgården HVB. Sörgårdens Utvecklingsboende
  Tallgårdens Utvecklingsboende

VUO Bruksgården HVB och Stödboende

 • Köpmangatan 44
  861 33 Timrå
  060-7015100
 • info@vuo.nu
  www.vuo.nu
 • Org-nr: 556676-4576
 • Kontaktperson
 • Christian Blomberg
  070-3441911
  christian.blomberg@vuo.nu
 • Alexander Söderblom
  072-4023368
  alexander.soderblom@vuo.nu
 • Män 18 år-
 • Kvinnor 18 år-
 • Mamma/Barn 18 år-
 • Pappa/Barn 18 år-
 • Sociala problem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Demens
 • Fysiska funktionshinder
 • Konvalescens
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Par 18 år-
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2019-06-19
VUO Bruksgården HVB och Stödboende

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida