Logo
 • image1.jpg
 • image2.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg

Utslussen Träningslägenheter

 • Pris

  Från 1750 kr/ dygn eller enligt ramavtal

 • Antal platser/Boendeform

  25 stycken träningslägenheter, geografiskt utspridda i centrala Uppsala samt 8 stycken träningslägenheter i centrala Boden.

 • Främmande Språk

  Arabiska, Persiska, Kurdiska, Engelska

 • Ramavtal

  Ramavtal Adda Stödboende 2022 (ålder 16-20 år), Uppsala kommun, Boden kommun, Enköpings kommun

 • Verksamhetsbeskrivning

  ADL, ART och KASAM ART står för Aggression Replacement Training och är en evidensbaserad behandlingsmetod som ger vårdtagaren förståelse och utbildning i Social färdighet, Känslokontroll samt Moral. ADL-träning handlar om att ge vårdtagaren träning i Allmän Daglig Livsföring, det vi Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Utslussens verksamhet är tillståndsprövad av Inspektionen för Vård och Omsorg och följer HSLF-FS 2016:56 För att verksamheten skall uppfylla de krav på kvalitet och säkerhet som efterfrågas så läggs stor fokus på dokumentation och utvärdering enligt HSLF-FS 2016:56 samt SOSFS 2011:9. Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussen Vård AB erbjuder även stöd/eftervård efter det att vårdtagaren flyttat till ett självständigt boende, detta stöd kan ske genom kvalificerat kontaktmannaskap / Kontaktmannaskap / Coaching i det egna boendet.

 • Skola/Kursverksamhet

  Skolgång erbjuds genom den kommunala skolan. Praktikplatser kan anordnas genom Utslussen Träningslägenheter.

 • Sysselsättning

  Alla vårdtagare erbjuds en aktiv fritid. Utslussen Träningslägenheter har avtal med flera lokala förbund, för att tillgodose varje vårdtagares önskan om aktiv fritid.

 • Behandling/Insatslängd

  Utslussen Träningslägenheter arbetar efter en målsättning om 6-12 månaders placeringstid. Placeringen av vårdtagaren prövas kontinuerligt, genom samverkansmöten mellan vårdtagare, placerande enhet och personal från Utslussen Träningslägenheter.

 • Inskrivningsförfarande

  För placeringsförfrågan Uppsala - Kontakta vårdansvarig Walied Salem, Tel. 073-935 27 12
  För placeringsförfrågan Boden- Kontakta vårdansvarig Anna Granbom, Tel. 070-334 61 75

 • Organisation/Personal

  Verksamheten vid Utslussen Träningslägenheter är bemannat dygnet runt årets alla dagar, i form av jourverksamhet.

 • Konsulter

  Konsulter kan i vissa fall anlitas för att komplettera personalgruppen med olika specialkompetenser, exempelvis drogterapeut, samtalsterapeut, psykolog och tolktjänst.

 • Handledning

  All personal som är verksam vid Utslussen Träningslägenheter har rätt till personalhandledning. Det kan röra sig om såväl handledning i det praktiska arbetet som i det teoribaserade arbetet. Vid nyanställningar intensifieras handledningen. Detta för att ge den nyanställde en så bra praktis Läs mer...

 • Samverkan

  Utslussen Träningslägenheter ställer stora krav på samverkan med socialtjänsten, då detta är av stor vikt för att stödinsatsen skall fungera efter avslutad placering. Socialtjänsten skall vid behov kunna erbjuda vårdtagaren eftervård i den utsträckning vårdtagaren behöver för att minimera Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Miljöplan för Utslussen Träningslägenheter Verksamheten skall bedrivas på ett miljöanpassat sätt. En miljöansvarig skall utses i verksamheten, vilken är kontaktperson i frågor rörande miljöarbetet. För att säkerställa energieffektivisering skall följande punkter eftersträvas: - Ljusk Läs mer...

 • Fortbildning

  Personalen ges kontinuerligt handledning och stöd genom fortbildningskurser och annan relevant kompetensutveckling. Det kan såväl handla om kompetensutveckling på akademisk nivå som på yrkesanknuten nivå. Detta sker fortlöpande under arbetet för att öka samt bibehålla kvalitet och säkerhet Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Utslussen Träningslägenheter i Uppsala (Stödboende) ligger geografiskt utspridda i citykärnan. Cirka 40 minuters tågresa från Stockholm eller 30 minuters bussresa från Arlanda flygplats. Utslussen Stödboende i Boden ligger geografiskt utspridda i citykärnan samt i anslutning till Utslus Läs mer...

 • Referenser

  Uppsala:
  Socialsekreterare Anna Norin, Tierp Kommun, 0293-21 81 65 alt. 070-089 82 58
  Socialsekreterare Clara Signe-Sundberg, Stockholm Kommun (Södermalm), 08-508 122 44 alt. 076-121 22 44

  Boden:
  Socialsekreterare Jenny Liljebäck, Överkalix Kommun, 0926-741 52 alt. 070-182 47 43

 • Övrigt

  Utslussen Vård AB består även av Utslussen Behandlingshem i Boden, Utslussen Stödboende i Boden, Utslussen Träningslägenheter i Uppsala samt Coachning /Kvalificerat Kontaktmannaskap / Kontaktmannaskap i både Boden och Uppsala

Utslussen Träningslägenheter

 • Pojkar 16-20 år
 • Flickor 16-20 år
 • Män 21-65 år
 • Kvinnor 21-65 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Psykiska Sjukdomar
 • Skolproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Hedersrelaterat våld
Senast uppdaterad: 2023-06-09
Utslussen Träningslägenheter

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida