Utslussen Träningslägenheter

 • Pris

  Från 1450 kr/ dygn

 • Antal platser/Boendeform

  25 stycken träningslägenheter, geografiskt utspridda i centrala Uppsala samt i centrala Boden.

 • Främmande Språk

  Arabiska, Persiska, Engelska

 • Ramavtal

  Uppsala kommun, Boden kommun

 • Verksamhetsbeskrivning

  ADL, ART och KASAM ART står för Aggression Replacement Training och är en evidensbaserad behandlingsmetod som ger vårdtagaren förståelse och utbildning i Social färdighet, Känslokontroll samt Moral. ADL-träning handlar om att ge vårdtagaren träning i Allmän Daglig Livsföring, det vi Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Utslussens verksamhet är tillståndsprövad av Socialstyrelsen och följer SOSFS 2003:20 För att verksamheten skall uppfylla de krav på kvalitet och säkerhet som efterfrågas så läggs stor fokus på dokumentation och utvärdering enligt SOSFS 2011:9. Uppföljning och dokumentation följer st Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussen Vård

 • Skola/Kursverksamhet

  Skolgång erbjuds genom den kommunala skolan. Praktikplatser kan anordnas genom Utslussen Träningslägenheter.

 • Sysselsättning

  Alla vårdtagare erbjuds en aktiv fritid. Utslussen Träningslägenheter har avtal med flera lokala förbund, för att tillgodose varje vårdtagares önskan om aktiv fritid.

 • Behandling/Insatslängd

  Utslussen Träningslägenheter arbetar efter Socialstyrelsens målsättning om 6 månaders placeringstid. Placeringen av vårdtagaren prövas kontinuerligt, genom samverkansmöten mellan vårdtagare, placerande enhet och personal från Utslussen Träningslägenheter.

 • Inskrivningsförfarande

  För placeringsförfrågan Uppsala - Kontakta vårdansvarig Walied Salem, Tel. 073-935 27 12
  För placeringsförfrågan Boden- Kontakta vårdansvarig Anna Granbom, Tel. 070-334 61 75

 • Organisation/Personal

  Verksamheten vid Utslussen Träningslägenheter är bemannat dygnet runt årets alla dagar, i form av jourverksamhet.

 • Konsulter

  Konsulter kan i vissa fall anlitas för att komplettera personalgruppen med olika specialkompetenser, exempelvis drogterapeut, samtalsterapeut, psykolog och tolktjänst.

 • Handledning

  All personal som är verksam vid Utslussen Träningslägenheter har rätt till personalhandledning. Det kan röra sig om såväl handledning i det praktiska arbetet som i det teoribaserade arbetet. Vid nyanställningar kommer ett mer frekvent handledningsarbete förekomma. Detta för att ge den nyan Läs mer...

 • Samverkan

  Utslussen Träningslägenheter ställer stora krav på samverkan med socialtjänsten, då detta är av stor vikt för att behandlingsinsatsen skall fungera efter avslutad placering. Socialtjänsten skall vid behov kunna erbjuda vårdtagaren eftervård i den utsträckning vårdtagare behöver för att min Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Miljöplan för Utslussen Träningslägenheter Verksamheten skall bedrivas på ett miljöanpassat sätt. En miljöansvarig skall utses i verksamheten, vilken är kontaktperson i frågor rörande miljöarbetet. För att säkerställa energieffektivisering skall följande punkter eftersträvas: - Ljusk Läs mer...

 • Fortbildning

  Personalen ges kontinuerligt handledning och stöd genom fortbildningskurser och annan relevant kompetensutveckling. Det kan såväl handla om kompetensutveckling på akademisk nivå som på yrkesanknuten nivå. Detta sker fortlöpande under arbetet för att öka samt bibehålla kvalitet och säkerhet Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Utslussen Träningslägenheter i Uppsala ligger geografiskt utspridda i citykärnan. Cirka 40 minuters tågresa från Stockholm eller 30 minuters bussresa från Arlanda flygplats. Utslussen Träningslägenheter i Boden ligger geografiskt utspridda i citykärnan. Cirka 30 minuter resväg från Kall Läs mer...

 • Referenser

  Uppsala:
  Socialsekreterare Anna Norin, Tierp Kommun, 0293-21 81 65 alt. 070-089 82 58
  Socialsekreterare Clara Signe-Sundberg, Stockholm Kommun (Södermalm), 08-508 122 44 alt. 076-121 22 44

  Boden:
  Socialsekreterare Jenny Liljebäck, Överkalix Kommun, 0926-741 52 alt. 070-182 47 43

 • Övrigt

  Utslussen Vård AB består även av Utslussen Behandlingshem i Boden samt öppenvårdsverksamhet och coachning (kvalificerat kontaktmannaskap)

Utslussen Träningslägenheter

 • Pojkar 16-20 år
 • Flickor 16-20 år
 • Män 21-65 år
 • Kvinnor 21-65 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Skolproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Hedersrelaterat våld
Senast uppdaterad: 2018-10-29
Utslussen Träningslägenheter

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida