Logo
 • image6.gif

Familjevården i Älvsborg AB

 • Pris

  Placering 2100 kr /dygn, beroende på insats, eller enligt ramavtal.
  Utsluss ca 1350kr kr/dygn, beroende på insats.
  Eftervård ca 1000 kr/dygn utifrån insatser.

 • Antal platser/Boendeform

  Familjehemsplacering, jourplacering, utsluss och eftervård.
  Familjevården har 15-20 familjehem anslutna och deras geografiska läge är framförallt i Västra Götaland.
  Vi utför täta besök i våra familjehem, varje vecka för uppföljning, stöd och handledning

 • Främmande Språk

  Konsulenternas språkkompetens är: Svenska och engelska. I dag har familjevårdens konsulenter kunskap/arbetserfarenheter från andra kulturer och religioner. Familjevården har också ett flertal familjehem från andra kulturer och en del har sitt ursprung från andra kulturer/religioner. De frä Läs mer...

 • Ramavtal

  Familjevården i Älvsborg AB har ramavtal med: Kriminalvården, Kommuner: Vårgårda Trollhättan Vänersborg, Jönköping.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Familjevården i Älvsborg har en humanistisk grundsyn där vi utgår ifrån att människor har en komplext sammansatt problembild där psykologiska, sociala och biologiska orsaker samverkar till en persons svårigheter och brister. De nationella riktlinjerna utgör därvid en vägledning. Vi har en Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Uppföljning sker regelbunden rapportering och uppföljning av planerade målsättningar. Planerade samverkansmöten med handläggaren på placerande myndighet, familjevården/ansvarig konsulent, klienten familjehemmet och andra berörda myndigheter, är ytterligare en uppföljningsåtgärd. Vid dessa Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Planeringen och utformningen av utsluss ser olika ut utifrån klientens behov och planeras tillsammans med ansvarig handläggare. Där planerar vi tillsammans, insatserna och stödet som klienten behöver, för att slussas ut från familjehemmet. Vi arbetar med eftervård som ser olika ut utifrån Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Tillsammans med klienten samarbetar vi vid behov med försäkringskassan, arbetsförmedling, komvux, folkhögskolor, studieförbund m.m. Sysselsättning,
  studier, praktikplats m.m är viktigt att arbeta med och skall finnas med i början av planeringen.

 • Sysselsättning

  Familjevården har genom familjehemmen tillgång till flera olika sysselsättningar. Vi har en hel del familjehem som i huvudsak har en egen verksamhet och som kan/har möjlighet att ta hand om klienten dagtid i en meningsfull sysselsättning. Genom samverkan med arbetsförmedling har man också Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Inför en placering gör familjevården en gemensam genomgång av en behandlingsplan/genomförandeplan tillsammans med klienten och handläggaren. I samråd och utifrån den vårdplan socialsekreteraren tidigare upprättat planerar vi tillsammans behovet av tid och insatser i familjehemsvård. Däreft Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Inskrivning sker i samråd med respektive socialförvaltning eller kriminalvård. Därefter att vi haft ett antal samtal och möten med klient och uppdragsgivare och där vi gör en djupare intervju med personen och begär in tidigare information, utredningar, bedömningar m.m. Klienten får också g Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Familjevården har tre konsulenter, 1 man och två kvinnor, som arbetar heltid. Personerna har olika erfarenheter av målgruppen, både från arbetslivet och också utbildningsbakgrund. Personalens har utbildning bl.a. socionom, socialpedagog, kriminalvårdens interna utbildningar, psykologiutbi Läs mer...

 • Konsulter

  Externa konsulter som är knutna till verksamheten är: En överläkare, specialist inom psykiatri, med inriktning på beroendesjukdomar och psykoser. Läkaren anlitas vid medicinering, sjukskrivning, sjukersättningsansökning, utredning och bedömning o dyl. Vi har också en leg psykolog och leg Läs mer...

 • Handledning

  Konsulenterna har regelbunden process och ärende handledning, en gång i månaden.
  Förutom enskild handledning för familjehemmen, sker det också handledning i grupp med tillsammans med familjehemmen.

 • Samverkan

  Krav och förväntningar Familjevården i Älvsborg, har på uppdragsgivare, är delaktighet under placeringen. Den ansvariga handläggaren är med vid de planerade samverkansmötena och uppföljningarna, som är regelbundet under inskrivningen. Regelbunden kontakt via telefon och månadsrapporter frå Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Socialstyrelsen anger nio områden som är viktiga i det systematiska kvalitetsarbetet inom verksamhet enligt socialtjänstlagen. Det är: - Kvalitetssäkring av sociala tjänster. - Tillgänglighet. - Samverkan och samarbete. - Handläggning och dokumentation av ärende som rör enskilda Läs mer...

 • Fortbildning

  Personalen går på olika fortbildning, föreläsningar 2-3 gånger per år. Pågående och återkommande utbildning för familjehemmen är kriminalvårdens introduktionsutbildning IDAP (relationsvåldsprogrammet) och Ros (relation och samlevnadsprogrammet). Familjevården har också återkommande utbild Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Familjevården i Älvsborgs kontor är beläget centralt i Borås.

 • Referenser

  Lasse Åhnby transaktionsanalytisk psykoterapeut med lärar-och handledarutbildning Falköping Tfn.0705-24 13 29
  Anna-Karin Öhman Klienthandläggare anstalten Rödjan Tfn: 0501-75 80 54

Familjevården i Älvsborg AB

 • Skaraborgsvägen 25
  506 30 Borås
  033-125585
 • info@familjevarden.se
  www.familjevarden.se
 • Org-nr: 556618-5723
 • Kontaktperson
 • Annika Nyman-Bodin
  0703-33 85 45
  annika@familjevarden.se
 • Agnes Nyman
  0722-05 23 00
  agnes@familjevarden.se
 • Män 18 år-
 • Kvinnor 18 år-
 • Mamma/Barn 18 år-
 • Pappa/Barn 18 år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Gravida kvinnor 18 år-
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Par 18 år-
Senast uppdaterad: 2020-01-20
Familjevården i Älvsborg AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida