Logo
 • image1.jpg
 • image2.JPG
 • image3.jpg
 • image4.JPG
 • image5.JPG
 • image6.JPG
 • image7.JPG
 • image8.jpg
 • image9.jpg
 • image10.JPG

Meby Behandlingshem, Båvensnäs

 • Pris

  Enligt ramavtal eller överenskommelse.

 • Antal platser/Boendeform

  HVB med 8 behandlingsplatser och 4 mellanfasplatser.

 • Främmande Språk

  Engelska, finska, persiska.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Behandlingsgrunden/organisationsformen är kognitiv miljöterapi. Behandlingsmetoder: -Gruppsamtal/gruppövningar - Psykoterapi (KBT, individuellt) - Psykiatriteam: För psykiatrisk bedömning och ev. medicinsk behandling. Farmakologisk abstinensbehandling. - Missbruks- och beroendebehandl Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Meby behandlingshem använder SecuraNova hvb, ett datasystem med stöd för journalföring och all övrig dokumentation enligt SoL/LSS och HSL. I SecuraNova hvb finns även stöd för screening och systematisk bedömning av våra klienters behov, deras resurser och den förändring de genomgår under o Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Mellanfasboende där ungdomen haregen ekonomi och hushållning i ett eget hus. Detta är ett steg mellan behandlingshemmet och eget lägenhetsboende/eftervårdsboende.
  Vi erbjuder även stödboende i egen lägenhet.

 • Skola/Kursverksamhet

  Meby behandlingshem har för skolpliktiga ungdomar och upp till ett 10:e skolår ett samarbete med friskolan Båktorp, som funnits i Nyköping sedan 2008. Skolan har plats för 12 elever. I Båktorp skola kan vi erbjuda ungdomarna på Meby en snabb skolstart efter placeringens början samt indivi Läs mer...

 • Sysselsättning

  Schemalagda fritidsaktiviteter.
  Fysisk aktivitet: Friluftsdagar, träning på gym med möjlighet till olika former av individuell och gruppträning.
  Biokvällar och aktivitetshelger. Sommar- och vinterresor med årstidsanpassade aktiviteter.

 • Behandling/Insatslängd

  2 månader till 1 år.

 • Inskrivningsförfarande

  Ansökan direkt till hemmet. Studiebesök enligt överenskommelse.

 • Organisation/Personal

  Beteendevetare, Sociolog med missbruksinriktning, Behandlingsassistent, Socialpedagog, Steg 1-terapeut. Personal har genomgått orienteringsutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi, , RFSU-utbildning "Tonåringar och sexualitet". BBIC-utbildning.Mi-utbildning, Suicidprevention Läs mer...

 • Konsulter

  Psykiatriker för konsultation och farmakologisk behandling.
  Leg.Psykolog, för psykologisk och neuropsykiatrisk utredning och personalutbildning.
  Allmänläkare, vid behov. Alla ungdomar genomgår läkarundersökning vid placering.

 • Handledning

  Ärende och processhandledning en heldag i månaden av Leg. Psykoterapeut .

 • Samverkan

  Vi önskar: Att socialtjänsten strävar efter ett nära samarbete, öppen dialog och flexibilitet i ett gemensamt förändringsarbete. Att socialtjänsten under placeringen var 6-8:e vecka, tillsammans med behandlingshem, ungdom och föräldrar deltar i uppföljningsmöten där behandlingsresultatet Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Meby har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enl SOFS 2011:9. Datasystemet SecuraNova hvb är ett viktigt hjälpmedel i vårt system för kvalitetssäkring eftersom det hjälper oss att kunna uppfylla tillsynsmyndigheternas (Länsstyrelsen, kommunens socialtjänst, IVO, och Dat Läs mer...

 • Fortbildning

  Orienteringsutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi. RFSU-utbildning "Tonåringar och sex och samlevnad". ADAD-intervjuutbildning. BBIC. Vägvalet. Steg-1 utbildning i Kognitiva och beteendeinriktade terapier. Suicidprevention, MI-utbildning. rePulse, CRA-missbruksbehandli Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Flen ligger på ca 15 km avstånd från Meby behandlingshem. Tåg mellan Flen och Stockholm 1 gång i timmen. Resan tar ca 1 timme.
  Närmsta Flygplast är Skavsta i Nyköping ca 40 min resa från Meby.
  Vi behov hämtar vi föräldrar/socialsekreterare vid Flens central.

 • Referenser

  Eskilstuna kommun. Socialtjänsten. Socialsekreterare Gunilla Boberg. Tel 016-710 10 00. [email protected]

Meby Behandlingshem, Båvensnäs

 • Pojkar 15-20 år
 • Flickor 15-20 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Psykisk problematik
 • Aspergers syndrom
 • ADHD
 • Skolproblematik

Dokument (3)

Senast uppdaterad: 2022-11-03
Meby Behandlingshem, Båvensnäs

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida