Meby Behandlingshem, Båvensnäs

 • Pris

  Enligt ramavtal eller överenskommelse.

 • Antal platser/Boendeform

  Två separata avdelningar med 8 behandlingsplatser, 2 akut och 2 utredningsplatser.

 • Upptagningsområde

  Hela landet. Heldygnsvård.

 • Främmande Språk

  Engelska, finska, kroatiska, bosniska, persiska.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vi utgår från kognitiv teori och har en konstruktivistisk grundsyn. Vi tillämpar en individuell och multifaktoriell sårbarhetsmodell som innebär att vi ser på människor som olika sårbara från ett biologiskt och ärftligt perspektiv såväl som utifrån erfarenheter gjorda under uppväxten. Psyk Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Meby behandlingshem använder SecuraNova hvb, ett datasystem med stöd för journalföring och all övrig dokumentation enligt SoL/LSS och HSL. I SecuraNova hvb finns även stöd för screening och systematisk bedömning av våra klienters behov, deras resurser och den förändring de genomgår under o Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Mebys halvvägsboende är framförallt för de för de ungdomar som har eget boende som slutmål. Dessa ungdomar har egen ekonomi och hushållning i ett eget hus. Detta är ett steg mellan behandlingshemmet och eget lägenhetsboende/eftervårdsboende. Vi erbjuder även eftervårdsboende i egen lägenh Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  För att säkerställa skolgången för våra ungdomar har Meby sedan 1988 haft ett samarbete med grundskolan i Flen samt med gymnansieskolor i Flen och de närliggande kommunerna Nyköping, Eskilstuna, Katrineholm. Ungdomens kontaktperson på Meby inhämtar kontaktuppgifter till ungdomens hemskol Läs mer...

 • Sysselsättning

  Schemalagda fritidsaktiviteter.
  Fysisk aktivitet: Friluftsdagar, träning på gym med möjlighet till olika former av individuell och gruppträning.
  Biokvällar och aktivitetshelger. Sommar- och vinterresor med årstidsanpassade aktiviteter.

 • Behandling/Insatslängd

  2 månader till 1 år.

 • Inskrivningsförfarande

  Ansökan direkt till hemmet. Studiebesök enligt överenskommelse.

 • Organisation/Personal

  Verksamheten har bedrivits sedan 1988. Socionom, beteendevetare, sociolog med missbruksinriktning, leg sjuksköterska, behandlingsassistent, Steg 1-terapeut. Personal har genomgått orienteringsutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi, RFSU-utbildning "Tonåringar och sexualit Läs mer...

 • Konsulter

  Psykiatriker och leg. psykoterapeut för psykiatrisk konsultation och farmakologisk behandling. Besöker behandlingshemmet 2 ggr/månad och finns tillgänglig per telefon däremellan. Psykolog, doktorand, specialist i rättspsykiatri, vid behov för psykologisk och neuropsykiatrisk utredning och Läs mer...

 • Handledning

  Ärende och processhandledning en heldag i månaden av leg. Psykoterapeut .

 • Samverkan

  Vi önskar: Att socialtjänsten strävar efter ett nära samarbete, öppen dialog och flexibilitet i ett gemensamt förändringsarbete. Att socialtjänsten under placeringen var 6-8:e vecka, tillsammans med behandlingshem, ungdom och föräldrar deltar i uppföljningsmöten där behandlingsresultatet u Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Meby har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enl SOFS 2011:9. Datasystemet SecuraNova hvb är ett viktigt hjälpmedel i vårt system för kvalitetssäkring eftersom det hjälper oss att kunna uppfylla tillsynsmyndigheternas (Länsstyrelsen, kommunens socialtjänst, IVO, och Datai Läs mer...

 • Fortbildning

  Orienteringsutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi. RFSU-utbildning "Tonåringar och sex och samlevnad". ADAD-intervjuutbildning. BBIC. Vägvalet. Steg-1 utbildning i Kognitiva och beteendeinriktade terapier. Suicidprevention, MI-utbildning. rePulse, CRA-missbruksbehandling Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Flen ligger på ca 6 km avstånd från Meby Mellösa. Tåg mellan Flen och Stockholm 1 gång i timmen. Resan tar ca 1 timme.
  Närmsta Flygplast är Skavsta i Nyköping ca 40 min resa från Meby.
  Vi behov hämtar vi föräldrar/socialsekreterare vid Flens central.

 • Tillsynsmyndighet

  Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

 • Referenser

  Eskilstuna kommun. Socialtjänsten. Socialsekreterare Gunilla Boberg. Tel 016-710 10 00. gunilla.boberg@eskilstuna.se

Meby Behandlingshem, Båvensnäs

 • Pojkar 15-20 år
 • Flickor 15-20 år
 • Män 18-20 år
 • Kvinnor 18-20 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Skolproblematik
 • Invandrarproblematik
Senast uppdaterad: 2016-09-09
Meby Behandlingshem, Båvensnäs

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida