Logo
 • image1.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jfif
 • image5.jfif
 • image6.jpg
 • image7.jfif
 • image8.jpg
 • image9.jfif
 • image10.jfif

Humana Oasen HVB och Skola

 • Pris

  Varierande utifrån uppdrag och eventuella ramavtal.

 • Antal platser/Boendeform

  Oasen är ett HVB för pojkar och flickor i åldern 7-16 år med en psykosocial problematik - utagerande beteende - samt ofta en konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk problematik och inte sällan en havererad skolgång. Oasen har för närvarande 24 vårdplatser för barn och ungdomar med Läs mer...

 • Främmande Språk

  Många medarbetare är flerspråkiga. Vid behov anlitas tolk.

 • Ramavtal

  Ramavtalsbevakning via SSIL

 • Verksamhetsbeskrivning

  Orsaker kan vara att barnet har egna bekymmer som exempelvis en eller flera neuropsykiatriska diagnoser eller att barnet har vuxit upp i en miljö som inte matchat barnets behov av utvecklingsstöd, trygghet och känslomässig omsorg. Kring barnet finns det andra som är oroliga eller som inte Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Egenkontroller inom Humana Individ & Familj, Division Barn och unga inbegriper: • Verksamhetsrevisioner genom intern tillsyn med bl a granskning av journaler, akter och annan dokumentation och genomförs 2 gånger per år per varje verksamhet/enhet • Medarbetarundersökning som tar reda Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Genom Humanas vårdfläta kan vi erbjuda öppenvård samt konsulentstyrd familjehemsvård med olika insatser i eftervård. Våra enheter inom Humanas familjehemsvård/öppenvård finns i hela landet. Öppenvården kan fås som strukturerad öppenvård i de evidensbaserade metoderna TFCO (Treatment Foster Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Oasen bedriver egen skola utifrån tillstånd från skolinspektionen. Verksamheten omfattar grundskola, grundsärskola och förskoleklass. Oasens skola undervisar på grundskolenivå upp till skolår 9 och även förskoleklass och grundsärskola. Skolan kan erbjuda undervisning i timplanens alla ämne Läs mer...

 • Sysselsättning

  På Oasen har vi ett eget stall med ridhästar och har nära till natur där vi kan rida. Vi har noterat att umgänget med hästar och natur ökar barnens hänsyn till och förståelse för djur och natur. En annan uppskattad fritidsaktivitet är våra motocrosscyklar och crossbana. Barnen får u Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Individuellt utifrån barnets vårdbehov. Utredningsuppdrag ca 3 mån.

 • Inskrivningsförfarande

  Förfrågningar om placering sker via Humanas placeringsrådgivning, 0771-11 33 11, alternativt via länken: http://www.humana.se/individ-och-familj/placering/Webbforfragan-Barn-och-unga/
  Beslut om inskrivning tas av respektive föreståndare.

 • Organisation/Personal

  Vårt arbete planeras och genomförs i team med socionomer, sjuksköterskor, läkare med specialistkompetens i psykiatri, psykologer, pedagoger, metodutvecklare och behandlingspersonal. Personalstyrkan består av medarbetare såsom socionom, socialpedagog, sjuksköterska, förskollärare, behandlin Läs mer...

 • Konsulter

  1 leg. läkare med specialistkompetens i psykiatri.

 • Handledning

  Föreståndare har en och en halv timmes handledning varannan vecka med en extern handledare. Personalen erbjuds handledning tre timmar var tredje vecka med extern handledare. Enheten erhåller extern ärende- och processhandledning. Utöver denna schemalagda handledning bedrivs även (utifrån b Läs mer...

 • Samverkan

  Oasen utredare och behandlingspersonal samverkar med övrig personal som läkare, sjuksköterska, lärare och elevassistenter for att skapa en högkvalitativ och rättvisande bild av barnets situation vid utrednings- och behandlingsplaceringar.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Kvalitetsutvecklingen i samtliga verksamheter bygger på en effektiv styrning av verksamhetens viktigaste arbetsprocesser och systematisk uppföljning av de förhållanden som är centrala för varje enhets kvalitet. Verksamheterna arbetar löpande med avvikelsehantering, klagomålshantering o Läs mer...

 • Fortbildning

  Samtlig personal handleds och fortbildas kontinuerligt av ledande psykologer och psykoterapeuter. Vi strävar efter att all personal ska ha en hög kompetens kring utvecklingsrelaterade funktionshinder som ADHD, autism och utvecklingsstörning

 • Kommunikation/Avstånd

  Oasen är beläget på landet 3 km utanför Aneby samhälle. Närmaste buss finns i Aneby. Tåg i Nässjö. Flygplats i Jönköping.

 • Referenser

  Vi lämnar gärna referenser på begäran.

 • Övrigt

  Oasen HVB & Skola är är en del av Humana som idag är ett komplett omsorgsföretag med personlig assistans, äldreomsorg, LSS-boenden och individ- och familjeomsorg. Humana är Sveriges ledande aktör inom individ- och familjeomsorg och erbjuder vård och behandling till alla åldersgrupper inom Läs mer...

Humana Oasen HVB och Skola

 • Pojkar 7-16 år
 • Flickor 7-16 år
 • Sociala problem
 • Traumatisering
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Hedersrelaterat våld

Övriga verksamheter (32)

Senast uppdaterad: 2023-03-02
Humana Oasen HVB och Skola

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida